Analiza kosztów budowy przeprowadzana jest na podstawie:

– zestawienia kosztów inwestycji przedłożonego przez inwestora,

– kosztorysu lub specyfikacji materiałów cen i robót będącym załącznikiem do wniosku,

– umów z wykonawcami, które są załącznikiem do studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Wielkość kosztów budowy oraz proporcje poszczególnych rodzajów robót w stosunku do łącznych kosztów uzależnione są głównie od:

– zastosowanej technologii,

– rodzaju zabudowy,

– wielkości przedsięwzięcia,

– przygotowania, organizacji pracy, doświadczenia inwestora i wykonawców.

– robót ziemnych,

– fundamentów,

– izolacji pionowej i poziomej,

– ścian piwnic,

– stropu piwnic (o ile budynek jest podpiwniczony),

– ścian zewnętrznych parteru i pięter,

– stropów parteru i pięter,

– ścian wewnętrznych (działowych),

– schodów i ewentualnie szybów wind (windy w budynkach wielorodzinnych powyżej 4 kondygnacji),

– konstrukcji dachu i jego pokrycia,

– drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz okien,

– instalacji wewnętrznych,

– tynków, posadzek i malowania ścian,

– robót ślusarskich i balustrad.

Koszty budowy weryfikowane są na podstawie podpisanych umów z wykonawcami albo dostarczonych przez dewelopera kosztorysów lub specyfikacji cen materiałów i robót.

W prognozie nakładów inwestycyjnych analiza polega na sprawdzeniu czy kosztorysy (umow- obejmują wszystkie rodzaje robót niezbędnych do realizacji inwestycji i czy ceny te są realne. Z uwagi na ograniczenia czasowe analiza dokonywana przez strony projektu inwestycyjnego zazwyczaj sprowadza się do:

– analizy struktury kosztów,

– dokładniejszego sprawdzenia wybranych pozycji kosztowych,

– analizy terminów ponoszenia kosztów.

W polskim prawie metody kosztorysowania określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Zamawiający roboty budowlane ustala w dokumentacji projektowej dane techniczne, technologiczne i organizacyjne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ustala też wymogi dotyczące metod i podstaw opracowywania kosztorysu w zakresie formuły kalkulacyjnej ceny lub podstaw cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw cenowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Pojęcie projektu deweloperskiego

Pojęcie inwestycji w nieruchomości jest związane z pojęciem projektu inwestycyjnego lub projektu deweloperskiego. Projekty deweloperskie są przykładem projektów inwestycyjnych realizowanych w obszarze nieruchomości. Są związane...

Zamknij