Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych

Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych określa margines możliwych do zaakceptowania odchyleń podstawowych parametrów projektu inwestycyjnego. Jak wiadomo z poprzednich rozdziałów, na projekt inwestycyjny oddziałuje wiele czynników ryzyka. Mogą one powodować zmiany podstawowych parametrów projektu inwestycyjnego w stosunku do przyjętych założeń. Analiza wrażliwości powinna być skorelowana z wcześniej dokonanymi wyliczeniami, np. powinna badać wpływ okresu realizacji inwestycji, zmian w poziomie przychodów, kosztów na wysokość wskaźnika DSCR, NPV oraz IRR. Analiza wrażliwości może mieć charakter prosty lub złożony.

Prosta analiza wrażliwości może dać nam odpowiedź na pytanie w jaki sposób na poziom wskaźników efektywności wpłynie wzrost/spadek kosztów/przychodów. Analiza złożona zakłada równoczesne zmiany kilku parametrów np. spadek przychodów ze sprzedaży przy równoczesnym wydłużeniu okresu realizacji inwestycji.

Model finansowy wraz z analizą wskaźnikową zawarty jest w załączniku do niniejszej pracy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.

Jeżeli chodzi o pojęcie usług w rozumieniu dyrektywy 92/50 to nie jest ono wyraźnie sprecyzowane. Artykuł 1 (a) dyrektywy 92/ 50 stwierdza jedynie, że zamówieniami...

Zamknij