Badane przedsiębiorstwa

W bardzo niewielkim stopniu badane podmioty wykorzystują w wynagradzaniu dochody odroczone. Interesujące jest, iż tylko jeden stosuje partycypację finansową, a w szczególności akcje uwarunkowane w stosunku do kierowników najwyższego i średniego szczebla, w zależności od osiąganych przez nich efektów pracy. W 25% przedsiębiorstw wynagradza się pracowników za pośrednictwem systemów oszczędnościowych. Natomiast 37,5% firm wykorzystuje dodatkowe systemy ubezpieczeń w postaci: grupowych ubezpieczeń na życie, pracowniczego funduszu emerytalnego, polis ubezpieczeniowych oraz składek wnoszonych przez pracodawcę do funduszu inwestycyjnego. Firmami stosującymi dochody odroczone są głównie spółki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego.

Badane przedsiębiorstwa stosują całe spektrum dodatkowych świadczeń – be- nefitów, a najczęściej: możliwość korzystania z samochodu służbowego i telefonu komórkowego oraz finansowanie dokształcania pracowników (po 87,5% odpowiedzi), a także świadczenia socjalne (81,25%). W dalszej kolejności wymieniano: dopłaty do wczasów lub pokrycie ich kosztów oraz bony towarowe (w ponad 56% firm), opiekę medyczną, dostęp do urządzeń sportowo-rekreacyjnych, subskrypcję czasopism i kartę kredytową (po 50% podmiotów), pożyczki udzielane przez firmę oraz komputer do pracy w domu (po 43,75%), wyjazdy szkoleniowo-rekreacyjne (37,5%), świadczenia ubraniowe (31,25%), opłaty mieszkaniowe i parking (po 25% odpowiedzi) itd. Jak widać, zdecydowanie najszerszy i najbardziej atrakcyjny wachlarz korzyści pozapłacowych jest oferowany w spółkach z większościowym udziałem kapitału zagranicznego.

W większości ankietowanych firm (ponad 56%) tworzenie struktury wynagrodzeń całkowitych polega na dodawaniu kolejnych składników do płacy zasadniczej w celu zwiększania atrakcyjności motywacyjnej wynagrodzeń (poziom i struktura wynagrodzenia ma charakter wynikowy). W pozostałych przedsiębiorstwach tworzenie owej struktury polega na celowym podziale ogólnej puli środków na wynagrodzenia tak, aby zapewnić osiągnięcie celu firmy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Artykuł 43 i 49 TWE

Następnym kluczowym dla instytucji zamówień przepisem traktatowym jest art. 43 TWE gwarantujący obywatelom państw członkowskich i „wspólnotowym" przedsiębiorstwom prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej na...

Zamknij