Cash-deficiency guarantee

Takie umowy zbytu mogą mieć różny charakter. Dla „project finance” typowe są takie konstrukcje, spotykane w umowach zbytu wyrobów i usług, w których cena i sposób płatności za nabywane usługi pozwala na utrzymanie płynności finansowej przez spółkę celową.

Do sponsorów projektu możemy także zaliczyć dostawców lub wykonawców. Mogą oni udzielać spółce celowej kredytów kupieckich. Sponsorem projektu inwestycyjnego w „project finance” może być też gwarant lub poręczyciel zewnętrznych środków finansowych, dawca zabezpieczenia prawnego zewnętrznych środków

0 innym charakterze ustanowionego na swym majątku lub podmiot wnoszący periodyczne dopłaty do budżetu projektu w celu wspierania projektu inwestycyjnego, regulowania jego płynności (tzw. cash-deficiency guarantee). Przykładami mogą być tu dopłaty ze strony rządu lub władz lokalnych do projektów autostradowych, mające miejsce w sytuacji niedostatecznego obłożenia ruchu. Dopłaty takie, uzupełniając budżet projektu inwestycyjnego, zapewniają mu płynność finansową. Podobne rozwiązania występują też w projektach deweloperskich przy finansowaniu hoteli. Sponsorem projektu może być również gwarant zobowiązań płatniczych odbiorcy wyrobów i usług generowanych przez projekt, jak również podmiot dający dotacje lub w inny sposób wspierający realizację projektu.

Polskie prawo nie ogranicza zarówno form wspierania projektu inwestycyjnego, jak i grona podmiotów, które mogą być sponsorem projektu inwestycyjnego. Problemem może być jedynie skala wsparcia danego sponsora dla projektu i skala regresu, jaki mogą mieć do niego inne strony projektu. Regres będzie szczegółowo omówiony w dalszej części pracy. Sponsorami projektu inwestycyjnego mogą być zatem rząd, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, instytucje finansowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Warto pamiętać przy tym, że wsparcie udzielane przez sponsorów realizowanym projektom inwestycyjnym może podlegać rozlicznym ograniczeniom. Podmioty gospodarcze mogą mieć w umowach kredytowych lub umowach związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych zapisane ograniczenia, dotyczące angażowania się w nowe inwestycje oraz udzielanie poręczeń. Tego typu działania mogą podlegać konieczności uzyskania zgody banku.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

torty okolicznościowe warszawa
Designed WP.
Udziałowiec w spółce celowej

Odrzucając literacko-filmowe pojęcie „ojciec chrzestny” pozostańmy przy prezentowaniu sponsora, jako takiego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za prowadzenie projektu, szczególnie na samym początku. Sponsor projektu może...

Zamknij