Co można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych?

Do nakładów inwestycyjnych możemy zaliczyć zatem wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz wydatki poniesione w trakcie jej realizacji aż do momentu przekazania obiektu do użytkowania. Chodzi tu o:

nabycie gruntów i innych składników majątku trwałego oraz koszty ich budowy i montażu

– założenie stref ochronnych

– opłaty z tytułu użytkowaniaa gruntów i terenów w okresie budowy inwestycji

– odszkodowania za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów zajętych na potrzeby inwestycyjne

– napraw i remontów wykonywanych przed przekazaniem środka trwałego do użytkowania

– dokumentacji projektowej

– badań geologicznych i pomiarów geodezyjnych

– przygotowanie terenu pod budowę, w tym również koszty likwidacji budynków i budowli zlikwidowanych w związku z wykonywaniem nowych inwestycji oraz nieumorzonej wartości początkowej tych obiektów

– robót niezbędnych do realizacji własnej inwestycji, wykonanych w środkach trwałych należących do innych osób

– nadzoru autorskiego

– prób montażowych, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem obiektu do używania

– ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych

– kapitalizowanych odsetek.

E.Ostrowska twierdzi, że decyzja inwestycyjna polega na wyborze rodzajów i rozmiarów inwestycji. Wynikiem podjęcia decyzji inwestycyjnych jest odpowiedź na następujące pytania:

– W co i ile inwestować?

– Kiedy i dla kogo inwestować?

– Jaki przyjąć horyzont i rozkład czasowy inwestycji (np. podział inwestycji na etapy)?

Uzupełniając ten wykaz, należy dodać, że istotne jest jeszcze, w jakiej formie inwestować.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.