Co narusza art. 28 TWE

Powstaje jednak pytanie, czy środki innej kategorii dotyczące zarówno produktów krajowych, jak i zagranicznych a odnoszące się do sfery marketingu, reklamy lub procesu produkcji (np. obowiązek przestrzegania szczególnych warunków pracy) czy też inne środki fiskalnej natury lub związane ogólnie z prowadzeniem działalności (np. dostępność kredytu) mogą naruszać art. 28 TWE. Biorąc za podstawę orzeczenie Keck i inne mu podobne uważa się, że tego typu ograniczenia objęte są art. 28 TWE o ile mają one charakter dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej.

W odniesieniu do zamówień publicznych oznacza to, że specyfikacje techniczne zawierające cechy charakterystyczne produktów nie mogą być ujmowane w sposób, który narusza reguły uczciwej konkurencji. Przykładowo w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. Holandia Trybunał orzekł, że żądanie przez zamawiającego zastosowania systemu operacyjnego „UNIX” w kontraktach na dostawę systemu informacyjnego narusza art. 28 TWE.

Specyfikacja techniczna tego rodzaju w żaden sposób nie stawiała dostawców holenderskich w uprzywilejowanej sytuacji kosztem firm zagranicznych, lecz eliminowała od udziału w przetargu wszystkich tych dostawców, którzy nie posługiwali się systemem „UNIX”, ale innymi podobnego lub tego samego typu. Ograniczenie to dotyczyło zarówno oferentów holenderskich, jak i pochodzących z innych państw członkowskich

Natomiast w sprawie Dundalk Irlandia chciała przekonać Trybunał, że zastosowanie takiej, a nie innej specyfikacji było spowodowane koniecznością ochrony prawnie uzasadnionych interesów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Sprawa Du Pont de Nemours Italiana Spa v. Unita Sanitaria Locale No. 2 Di Carrara

Adwokat Generalny w opinii do sprawy Dundalk stwierdził jednak, że zastosowanie dyskryminującej specyfikacji nie było aktem odosobnionym i stanowiło wyraz ogólnej praktyki. Opinia ta została...

Zamknij