Czynniki ryzyka gospodarczego

Z ryzykiem mamy do czynienia z kolei w sytuacji, kiedy możemy zidentyfikować prawdopodobieństwa wystąpienia podstawowych wielkości dla projektu. Prawdopodobieństwo to określa się według obiektywnych danych, tj. danych empirycznych z przeszłości lub też na poddstawie przeprowadzonych analiz. Taka sytuacja nie jest jednak typowa dla projektów inwestycyjnych, w tym dla projektów deweloperskich. Każdy projekt jest unikatowy, a od momentu dokonania nawet bardzo pogłębionych analiz do okresu realizacji i eksploatacji upływa pewien okres. Upływ czasu może zdezaktualizować wyniki dokonanych analiz. Niełatwo jest też określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonych wielkości ekono-micznych w projekcie.8-1

Po tym wstępie przyjrzyjmy się czynnikom ryzyka gospodarczego. Czynniki ryzyka gospodarczego występują w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. Najważniejszymi czynnikami wynikającymi z otoczenia przedsiębiorstwa są: inflacja, stopa procentowa, kurs walutowy, stawki podatków, ceł. Najważniejszymi czynnikami ryzyka wynikającymi z sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa są:

– forma prawna podmiotu, która determinuje mobilność kapitału, skalę regresu do jego udziałowców, stosunki wewnętrzne, stosunki podatkowe i zaufanie tynkowe

– przynależność do podmiotów zaangażowanych w realizację projektu do branży, z którą jest związane ryzyko rynkowe dotyczy to podmiotu bezpośrednio realizującego projekty jak i np. sponsorów, najemców i wykonawców

– udział w rynku i stosunki konkurencyjne

– rentowność kapitału i sprzedaży oraz jej tendencje

– wielkość ponoszonych nakładów na rozwój i postęp techniczny

– struktura majątku i kapitału

-jakość zarządu1 4

Część ww. czynników ryzyka gospodarczego można zidentyfikować analizując dane historyczne dotyczące podobnych projektów realizowanych w przeszłości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przewidywanie ryzyka

Niepewność wiąże się z faktem, że nie zostaną osiągnięte planowane efekty przedsięwzięcia w zakładanym czasie, w zakładanej formie, przy zakładanym poziomie nakładów inwestycyjnych. Tak więc...

Zamknij