Do czego są zobowiązani zamawiający?

Często się zdarza, iż zamawiający akceptują takie oferty, gdy ma miejsce nieumyślne naruszenie tych formalnych przesłanek, z drugiej jednak strony takie postępowanie narusza zasadę równego traktowania wszystkich uczestników postępowania – dyskryminując tych wypełniających wszelkie wymagania zamawiającego na korzyść tych, którzy składając ofertę po terminie mają więcej czasu na jej przygotowanie, a składając ją w innym języku oszczędzają na przykład na tłumaczeniach.

Zamawiający są zobowiązani do odrzucenia oferty jeżeli nie spełnia ona pewnych formalnych przesłanek podanych wcześniej do wiadomości wszystkich uczestników przetargu – albowiem zamawiający ma uprawnienie do przeprowadzenia postępowania w sposób sprawny i niewprowadzający nowych niedogodności.

Natomiast możliwość zaakceptowania takiej „niepełnej” oferty powinna być każdorazowo badana w świetle zasady równego traktowania. Istnieje bowiem wiele wymogów formalnych, których niespełnienie nie powoduje naruszenia tej nadrzędnej zasady – przyjmuje się jednak, że akceptacja oferty z określonym brakiem powinna skutkować akceptacją innej oferty, która ma takie same braki.

Ocena ofert poprzedza kolejny istotny etap postępowania, jakim jest wybór jednej z przedłożonych ofert. Zasadą jest, iż po wyborze oferty zamawiający musi zawrzeć umowę z wybranym kontrahentem. Treść umowy powinna być zgodna z zawartością przedłożonej oferty i nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji. Rokowania pomiędzy zamawiającym a wybranym oferentem stałyby w sprzeczności z zasadą równego traktowania wszystkich uczestników – firma mogłaby bowiem złożyć najkorzystniejszą ofertę (przykładowo z najniższą ceną) wiedząc, iż w przyszłości będzie mogła zmienić warunki kontraktu w ten sposób eliminując innych oferentów, których ceny podane w ofertach byłyby niższe niż ta „wynegocjowana” po przyznaniu zamówienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Uprawnienie do zmiany kryteriów

Można by więc argumentować, że zamawiający posiadają uprawnienie do zmiany takich kryteriów, jeżeli tylko nie naruszą przy tym prawidłowej realizacji zasady równego traktowania uczestników postępowania....

Zamknij