Dyrektywa sektorowa jest elastyczna i liberalna

Należy w tym miejscu wspomnieć, że tzw. dyrektywa sektorowa o wiele bardziej elastyczna i liberalna (dla zamawiających) nie wymaga uprzedniej publikacji o możliwości zastosowania shortlistingani nie podaje minimalnej liczby uczestników. Zgodnie z brzmieniem art. 31 tej dyrektywy liczba wybranych kandydatów powinna zapewnić rzeczywistą konkurencję, a kryteria winny być spisane i udostępniane zainteresowanym firmom.

W odróżnieniu od kwalifikacji, której celem jest wyłączenie z zakresu postępowania firm niedających gwarancji należytego wykonania zamówienia z powodu braku wiarygodności lub z uwagi na niedostateczny potencjał ekonomiczny czy techniczny, to shortlistingpolega na dokonywaniu selekcji w obrębie przedsiębiorców uznanych za wiarygodnych i zdolnych do realizacji umowy, czyli tych, którzy pomyślnie przeszli etap kwalifikacji. O ile wiadomym jest, że w przypadku kwalifikacji jej kryteria muszą być podane do wiadomości wszystkim oferentom jeszcze przed złożeniem przez nich ofert i muszą być zgodne z postanowieniami dyrektyw, powyżej w niniejszym rozdziale omówionymi, to w odniesieniu do instytucji shortlistingbrak jest takich szczególnych unormowań i nie jest jasne, czy te same kryteria stosuje się do kwalifikacji i do shortlisting.

Jak wynikałoby z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. Włochy stosując instytucję shortlisłing zamawiający powinien kierować się kryteriami przewidzianymi dla kwalifikacji oferentów. Takie zachowanie zamawiającego byłoby zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich przedsiębiorców uniemożliwiając mu dowolne ograniczanie kręgu uczestników postępowania. Trybunał nie wyjaśnił jednak, przy zastosowaniu jakich metod miałoby następować ograniczenie liczby oferentów – czy zamawiający miałby stosować te same metody jak przy kwalifikacji?

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

kancelaria notarialna gdańsk wrzeszcz notariuszmarek.plpozycjonowanie warszawa magnes.pl
Designed WP.
Dyrektywa 93/38

Dyrektywa 93/38 jest potocznie nazywana dyrektywą sektorową, jako że obejmuje swoim zakresem podmioty działające w sektorach użyteczności publicznej. Pojęcie „użyteczności publicznej" jest związane ze sferą...

Zamknij