Dzień 1 – popołudnie Określanie celów zawodowych

Na podstawie opracowanych przed południem materiałów wszyscy uczestnicy szkolenia powinni wytyczyć sobie wstępny cel zawodowy. Otrzymują arkusze robocze, na których spisują swoje umiejętności, słabe strony, upodobania i awersje. Jednocześnie tworzą „listę życzeń”, podając obiektywne i subiektywne sprawy, które są dla nich ważne przy wyborze pracy15. Ponieważ mam zbyt mało czasu, by zająć się wszystkimi uczestnikami, wybieram jednego z nich i podczas wspólnej dyskusji wytyczamy mu nowy ceł zawodowy. Następnie słuchacze – podzieleni na małe grupy – ustalają cele dla siebie i swych kolegów, po czym przedstawiają je i uzasadniają ich wybór. Na to ćwiczenie należy przeznaczyć dostateczną ilość czasu, gdyż z doświadczenia wiem, że uczestnicy mają na początku trudności z precyzyjnym wytyczeniem i zoperacjonalizowaniem nowego celu zawodowego.

Na zakończenie tej części szkolenia wszyscy uczestnicy oceniają się nawzajem, korzystając z poniższych pytań. Każdy z obecnych wpisuje do arkusza roboczego odpowiedzi odnoszące się do wszystkich pozostałych osób:

– Jakie są najmocniejsze strony pana X?

– Co uważam za jego słabą stronę? Co mi w nim przeszkadza?

– Jakie zadania będzie on szczególnie dobrze wykonywać?

– W jakich zawodach mogę go sobie wyobrazić?

W ten sposób każdy uczestnik otrzymuje dodatkowe informacje zwrotne, które mogą mu się przydać do wytyczenia nowego celu zawodowego. Różnorodne informacje zwrotne są przydatne zwłaszcza wtedy, gdy słuchacze w przyszłości będą często oceniani przez innych. Pomysły kolegów, jakie zawody mogliby wykonywać, podnoszą poczucie własnej wartości u uczestników i stają się dla nich źródłem inspiracji.

W tej części szkolenia chodzi o przedstawienie uczestnikom, jaką treść, formę i objętość powinny mieć dokumenty aplikacyjne, także o przestrzeżenie ich przed błędami w tym zakresie, lecz przede wszystkim o pokazanie im, że życiorys pisemny mogą przygotować w sposób tak samo zindywi-dualizowany co przećwiczony już życiorys ustny (dwuminutowa autoreklama).

Wieczorem pierwszego dnia szkolenia kopiuje się na folie życiorysy i listy motywacyjne tych uczestników, którzy sobie tego życzą. Zawsze przestrzegam zasady, by decyzję o publicznym omawianiu danego zagadnienia – zarówno podczas opracowywania dokumentów aplikacyjnych, jak i ćwiczeń AHA oraz testów – pozostawić uczestnikom. Z doświadczenia wiem, że jeśli prowadzący zajęcia życzliwie się do nich odnosi, nie mają oni oporów pod tym względem. Życiorysy wyświetla się po kolei rzutnikiem na planszy, a obecnych prosi o ich ocenę, w której uwzględnią wskazówki otrzymane podczas przygotowywania dwuminutowej autoreklamy i ćwiczeń AHA. Ponadto w pierwszej serii ocen powinni skupić się wyłącznie na treści życiorysów, a nie na ich formie:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Dyrektywa sektorowa

Należy zaznaczyć, iż dyrektywa sektorowa w nieco odmienny sposób ujmuje wyjątki od obowiązku publikacji ogłoszenia, które nie mają swojego odpowiednika w przypadku zamawiających z sektora...

Zamknij