Ekologiczny proces wytwarzania towarów

Taka specyfikacja będzie zgodna z prawem wspólnotowym, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki przewidziane przykładowo w art. 30 TWE.

O ile jednak w specyfikacji technicznej można ująć warunki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, to bardziej kontrowersyjna jest kwestia umieszczenia tam warunków odnoszących się do ekologicznego procesu wytwarzania danych towarów (PPM). Niektórzy autorzy przyjmują, iż jest to niedopuszczalne, powołując się na definicję „specyfikacji technicznej” zawartą w dyrektywach, któraa wspomina jedynie o cechach dotyczących wyglądu produktu, materiału z jakiego jest utworzony i wymogów jego przyszłej eksploatacji. Komisja Europejska w Zielonej Księdze postuluje jednak podjęcie wysiłków zmierzających do rozwinięcia europejskich standardów mających na celu wspieranie ochrony środowiska. Odmiennie ten problem może być rozważany obecnie – po wprowadzeniu zmian w prawie wspólnotowym na mocy Traktatu Amsterdamskiego. Jeszcze przed jego przyjęciem, w literaturze, mimo ogólnego poglądu wykluczającego dopuszczalność umieszczenia w specyfikacji warunków związanych z PPM, zastanawiano się, czy jako usprawiedliwienie nie mogą służyć obowiązki nałożone na państwa członkowskie w ramach przykładowo Piątego Programu Promującego Ochronę Środowiska, podstawą powstania którego były przepisy TWE.

Treść Zielonej Księgi sugeruje również, iż pod pewnymi warunkami warunki dotyczące ochrony środowiska mogłyby być również włączone pomiędzy kryteria wyboru uczestników postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia. Jednak w świetle przepisów dyrektywsektora publicznego warunki takie byłyby dopuszczalne o tyle, o ile odnosiłyby się do zdolności ekonomicznej, finansowej lub technicznej oferentów, i to tylko w takim zakresie, w jakim wiązałoby się to z ich możliwościami prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Dziękuję pierwszemu uczestnikowi

Dziękuję pierwszemu uczestnikowi za odegranie roli „królika doświad-czalnego” i umożliwienie nam przedyskutowania braków prezentacji na jego przykładzie1. Podobne postępowanie stosuję później w odniesieniu do wszystkich...

Zamknij