Etap składania i oceny ofert

Jak z powyższych rozważań wynika etap składania i oceny ofert zawiera wiele elementów zarówno o charakterze formalnym, jak i materialnym zapewniających prawidłową realizację zasady równego traktowania wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia. Stosowne postanowienia prawa wspólnotowego regulują terminy składania ofert, ich formę oraz treść, charakter specyfikacji technicznych, kryteria wyboru ofert i ich oceny. W zasadzie etap oceny ofert jest jednym z tych, który teoretycznie najbardziej gwarantuje efektywne stosowanie reguły równości, W praktyce najczęściej wiąże się z bezpośrednią lub pośrednią dyskryminacją określonych podmiotów. Dotyczy to zwłaszcza zarówno formalnego stosowania systemu preferencji, jak i niezgodnej z prawem korzystniejszej oceny wybranych ofert.

Jak z powyższej analizy wynika, wiele trudności może nastręczać precyzowanie przesłanek, jakie muszą być spełnione, by dana oferta została uznana za „ekonomicznie najkorzystniejszą” – chodzi tutaj zwłaszcza o dopuszczalność brania pod uwagę kwestii o charakterze pozaekonomicznym. Jeżeli by przyjąć, iż kryterium oferty ekonomicznie najkorzystniejszej reprezentuje elementy odnoszące się do jakości zakupu inne niż sama cena, można przypuszczać, iż czynniki pozaekonomiczne mogłyby być uwzględniane przy ocenie składanych ofert. Takie podejście zakładałoby, iż fakt przyznania zamówienia nie stanowi jedynie ekonomicznego procesu. Jeżeli jednak przyjąć, iż zakupy w drodze zamówienia publicznego mają odzwierciedlać jedynie wybory o charakterze czysto ekonomicznym, to posiłkowanie się elementami polityki socjalnej czy ochrony środowiska mogłoby mieć wtedy uzasadnienie, gdy wpływało by to na wartość nabywanych towarów czy usług.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ewolucja wspólnotowego rynku zamówień publicznych

Z powyżej przedstawionych przyczyn wynika, iż wpływ organów państwowych na przedsiębiorstwa, a tym bardziej inne instytucje o charakterze publicznym - niezależnie od formy, w jakiej...

Zamknij