Forma prawna realizacji projektu

W odniesieniu do pierwszej zgłaszanej kwestii, praktycznie każda z umów związanych z realizacją projektu zawiera element sankcji za niedotrzymanie zobowiązań. Wykonanie tych zobowiązań jest często zabezpieczone stosownymi zabezpieczeniami prawnymi – na przykład gwarancjami kontraktowymi. Kwestia regresu nabiera (co jest oczywist- znaczenia w momencie, kiedy realizacja projektu napotyka z różnych powodów trudności, czyli gdy piętrzy się ryzyko związane z projektem. Wtedy najpilniejszą potrzebą jest doprowadzenie do ukończenia projektu.

Regres do sponsorów projektu mają najczęściej inne podmioty zaangażowane w projekt, w tym instytucje finansowe dostarczające zewnętrznych środków finansowych, np. banki komercyjne lub towarzystwa „venture capital” angażujące się w realizację projektów inwestycyjnych jako inwestorzy kapitałowi.

Z regresem do sponsorów projektu wiąże się także wybrana forma prawna realizacji projektu: czy projekt będzie realizowany w formule konsorcjum, czy w formule spółki celowej. Z dokonanego wyboru bowiem może wynikać bezpośrednio ważna kwestia dla określenia skali regresu do sponsorów projektu, jak odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania przez spółkę celową i odpowiedzialność za bieżące zarządzanie projektem.

Jeżeli rozpoznanie otoczenia, rynku, podpisane umowy i deklaracje skutecznie minimalizują ryzyka projektu, wtedy można z dużą dozą pewności stwierdzić, że podmioty zaangażowane w projekt nie będą żądać regresu do sponsorów projektu lub też częściej regres ten będzie miał ograniczony charakter. Zatem skala regresu zależy od identyfikacji i oceny ryzyka oraz zastosowanych w projekcie sposobów zarządzania ryzykiem. Postulat regresu wystąpi na pewno w sytuacji, gdy przychody projektu nie są zapewnione w rezultacie zawartych umów lub przy innych formach podwyższonego ryzyka. Dzieje się tak w projektach deweloperskich, gdy nie zostały jeszcze zawarte umowy najmu/sprzedaży powierzchni w nieruchomości lub gdy umowy takie wygasają przed upływem umów związanych z zewnętrznymi źródłami finansowania, np. umowami kredytowymi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kwestia kaucji

Kwestię kaucji, jako prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, reguluje prawo bankowe. Bank jest stroną bierną czynności prawnej, która polega na tym, że celem zabezpieczenia wierzytelności banku...

Zamknij