Formy przetargu

Taki kształt procedur otwartych lub ograniczonych, który jest zbliżony do klasycznej formy przetargu stanowić może jeden z elementów wspomagających prawidłową realizację zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, która to reguła jest jedną z fundamentalnych zasad rządzących również systemem zamówień publicznych.

Klasyczna procedura przetargowa składa się z następujących etapów:

– ogłoszenia przetargu,

– składania ofert,

– przyjęcia wybranej oferty.

Ogłoszenie o przetargu, inicjujące całe postępowanie, pełni dwie podstawowe funkcje – stanowiąc zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu równocześnie stanowi ono szczególną ofertę zawarcia porozumienia co

do trybu, w jakim ma nastąpić zawarcie umowy podstawowej. Złożenie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie również wywołuje dwojakiego rodzaju skutki prawne. Oferent nie tylko składa oświadczenie woli dotyczące proponowanej treści przyszłej umowy, ale

i akceptuje przetargowy tryb zawarcia umowy określony w ogłoszeniu. Z chwilą złożenia oferty dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia szczególnego porozumienia określającego zasady i tryb postępowania, które ma doprowadzić do zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu oraz łączące się z nim prawa i obowiązki stron – organizatora i uczestników postępowania. Prawidłowe ogłoszenie

o przetargu czy zaproszenie do składania ofert decyduje o kręgu uczestników postępowania przetargowego i ma duże znaczenie dla zachowania konkurencyjności ofert. Im więcej potencjalnych oferentów wyrazi zainteresowanie przetargiem, tym większy wybór ma organizator.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Formy pomocy

Jeżeli przedsiębiorstwo zorganizowało telefoniczną „gorącą linię”, proponuję uczestnikom szkolenia, by przed rozmową kwalifikacyjną skontaktowali się ze mną lub z innym konsultantem - nawet wieczorem lub...

Zamknij