Główne zasady gwarantujące konkurencję

Jedną z głównych zasad gwarantujących konkurencję i równe traktowanie wszystkich oferentów jest zasada przejrzystości. W prawie wspólnotowym jej realizacja jest zapewniona poprzez obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach w skali całej Unii. Dotyczy to zwłaszcza ogłoszenia o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie konkretnego zamówienia. Taki sposób zaproszenia do udziału, obok pełnienia funkcji przekazywania informacji, stanowi również o początku więzi prawnej powstającej pomiędzy podmiotem zamawiającym a uczestnikami organizowanego przetargu. Publikacja ogłoszenia o przetargu gwarantuje, iż druga strona procesu udzielania zamówienia, czyli dostawcy i wykonawcy, mają dokładne wiadomości co do rodzaju procedury i kryterium wyboru ofert, tak że są w stanie uwzględnić wszystkie te informacje przy sporządzaniu ofert.

Im większy stopień przejrzystości zostaje zapewniony przez ustawodawcę krajowego, tym wyższy poziom konkurencji i niwelowania barier w handlu pomiędzy państwami. Istnieje pewna zależność pomiędzy niską przejrzystością procedur rynku zamówień publicznych a niskim poziomem konkurencji oraz pomiędzy protekcjonistycznymi działaniami poszczególnych państw a kondycją i konkurencyjnością krajowych firm. Większość zamówień jest udzielanych bez wstępnej publikacji ogłoszenia. Jednak jeżeli zamówienia te zostały udzielone konkurencyjnym przedsiębiorstwom, to takie działanie polegające na ograniczeniu zasady przejrzystości nie wpłynie na sytuację ekonomiczną danych dostawców czy wykonawców. Jeżeli jednak większość zamówień udzielonych zostanie podmiotom niespełniającym warunków konkurencji, to taki protekcjonistyczny sposób nabywania dóbr i usług może spowodować ich dalszy spadek pozycji na rynku i trwałe uzależnienie od danego podmiotu zamawiającego.396 Ponadto takie działanie stanowi jedną w ważniejszych przeszkód rozwoju wspólnego rynku.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Geneza i rozwój instytucji zamówień publicznych

Działanie państwa na wolnym rynku wiąże się z wykonywaniem pewnych funkcji publicznych. Dlatego też znaczenie prawa zamówień publicznych wynika z roli ekonomicznej i społecznej, jaką...

Zamknij