Gwarancje bankowe

W ramach „project finance” takimi zobowiązaniami zabezpieczonymi gwarancjami bankowymi mogą być zobowiązania wynikające z porozumienia wspólników lub też zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zabezpieczenia płatności umów najmu oraz zobowiązania z tytułu umów o generalne wykonawstwo prac budowlanych. Jeśli chodzi o gwarancje bankowe związane z pracami budowlanymi, najczęściej spotykane są gwarancje zwrotu zaliczki i dobrego wykonania kontraktu. Gwarancje bankowe możemy podzielić na bezpośrednie

i pośrednie. Gwarancja bezpośrednia występuje wtedy, gdy klient zleca bankowi wystawienie gwarancji bezpośrednio na beneficjenta. Gwarancja pośrednia występuje wtedy, gdy jeden bank na zlecenie swojego klienta zwraca się do innego (zazwyczaj zagraniczneg- banku o wystawienie gwarancji na rzecz beneficjenta mającego siedzibę na obszarze działania tego drugiego banku.

Inny podział gwarancji bankowych to podział gwarancji na warunkowe i bez-warunkowe. Gwarancja może być warunkowa, tzn. realizacja roszczeń i wypłat w jej ramach uzależniona jest od spełnienia określonych w niej warunków. Warunkowość gwarancji będzie występować wówczas, gdy z tekstu zobowiązania gwarancyjnego będzie wynikać, że zgłoszone roszczenie powinno być udokumentowane dodatkowo dokumentem pochodzącym od osoby trzeciej – innej niż beneficjent gwarancji – jest nim orzeczenie sądu, certyfikat rzeczoznawcy itp.

Roszczenie z gwarancji bezwarunkowej płatne są z kolei na pierwsze żądanie be-neficjenta bez możliwości sprawdzenia słuszności i zasadności zgłaszanych roszczeń.

Po omówieniu podstawowych cech gwarancji pokażmy najistotniejsze różnice pomiędzy gwarancją bankową a poręczeniem. Po pierwsze: gwarancja jest nieodwołalna, a więc nie można jej unieważnić przed terminem ważności. Można za to odwołać bezterminowe poręczenie za dług przyszły przed powstaniem długu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Jakie są kryteria kwalifikacji oferentów?

Podobne możliwości zdaniem Komisji istnieją przy chęci realizacji innych celów społecznych, takich jak równanie szans kobiet i mężczyzn czy poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych. Podkre-śla się...

Zamknij