Hiszpańska ustawa o ubezpieczeniach społecznych

Na podstawie dokumentacji technicznej i opinii architektów Komisja stwierdziła, że prace mogły być zakończone w ciągu siedmiu i pół miesiąca od ogłoszenia przetargu. Trybunał przychylił się do tej opinii i stwierdził, iż nie było przesłanek usprawiedliwiających brak publikacji o przetargu w odpowiednim organie. Władze uniwersytetu mogły ogłosić przetarg zgodnie z procedurą przyspieszoną, co pozwoliłoby im zdążyć z pracami przed rozpoczęciem roku akademickiego.

W innej sprawie European Commission v. Kingdom of Spa- in Trybunał Sprawiedliwości stwierdził naruszenie prawa wspólnotowego przez wydanie aktu prawnego zawierającego postanowienia sprzeczne z treścią dyrektywy. Hiszpańska ustawa o ubezpieczeniach społecznych zobowiązywała pewne organy zamawiające do przyznawania zamówień na dostawy produktów farmaceutycznych w drodze indywidualnych negocjacji z wybranym dostawcą. Taka bezpośrednia forma przyznawania kontraktów nie wymagała publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zasada równego traktowania została w tym przypadku naruszona podwójnie: primo – przez eliminację potencjalnych oferentów spowodowaną brakiem informacji, secundo- przez zawarcie umowy bez przeprowadzenia przetargu otwartego lub ograniczonego. Hiszpania twierdziła, że dyrektywa nie obejmuje swoim zasięgiem kontraktów na dostawę produktów farmaceutycznych, argumentowała, że wynika to z faktu objęcia rynku tych towarów odrębną regulacją wspólnotową •- zwłaszcza dyrektywą 89/10 Trybunał nie zgodził się jednak z taką interpretacją. Zgodnie z jego orzeczeniem państwo członkowskie nie może samodzielnie ustalać wyjątków od zakresu stosowania dyrektywy. Jeśli dyrektywa nie zawiera postanowienia wyłączającego kontrakty na dostawę produktów farmaceutycznych, to zamówienia takie powinny być przy-znawane zgodnie z określonymi w dyrektywie postanowieniami. Dopuszczalne odstępstwa od stosowania dyrektywy mogą nastąpić jedynie w nominalnie wyszczególnionych wypadkach. Wyjątki takie nie mogą być interpretowanie rozszerzająco.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zawarcie kontraktu bez ogłoszenia przetargu

Podanie takich informacji w wypadku przeprowadzania przetargu otwartego jest jednym z koniecznych i bezwarunkowych wymogów przewidzianych przez dyrektywę dla zapewnienia potencjalnymdostawcom możliwości zapoznania się z...

Zamknij