Interpretacja pojęcia „zakaz dyskryminacji”

Przy tym treść niektórych postanowień wyraźnie wspomina o równym traktowaniu, natomiast inne zakazują jedynie dyskryminacji. Charakterystycznym dla prawa zamówień publicznych jest to, iż zasada równego traktowania wiąże się ściśle z zasadą zapewnienia uczciwej konkurencji i przejrzystości procedur przetargowych, mimo iż czasem w poszczególnych postanowieniach zawarty jest jedynie obowiązek przestrzegania tej głównej zasady. Ponadto reguła równego traktowania ma szerszy zakres niż sam zakaz dyskryminacji, który nie nakłada na stosowne podmioty podejmowania działań o charakterze pozytywnym, tak jak to czyni w domyśle zasada równości. Czasami jednak dopuszcza się zamienne stosowanie wyrażeń „równe traktowanie” i „zakaz dys-kryminacji”, jako że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika nakaz rozszerzającej interpretacji pojęcia „zakazu dyskryminacji”, tak by oznaczał on obowiązek podejmowania pewnych pozytywnych działań. Jednak w świetle propozycji do zmian w dyrektywach o zamówieniach publicznych tożsame traktowanie tych pojęć nie jest raczej dopuszczalne, skoro dyrektywy umieszczają je obok siebie – oznaczałoby to powtórzenie tej samej zasady tylko inaczej sformułowanej.

Ważne jest to, iż obok ogólnych nakazów niedyskryminacyj- nego traktowania poszczególne akty prawne zawierają szereg przepisów gwarantujących efektywną realizację tychże zasadniczych reguł, a które będą omówione w dalszych rozdziałach pracy.

Obowiązek równego traktowania dotyczy każdego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia, jeżeli tylko jego prowadzenie objęte jest zakresem przedmiotowo-podmiotowym stosownych regulacji. Nakaz ten ma zastosowanie zawsze, chyba że co innego przewidują szczególne normy zezwalające na odstępstwa od tej zasady.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przepisy traktatowe

Reguła równości wynika zarówno z przepisów wprost mówiących o nakazie równego traktowania, jak i znajduje swoje odzwierciedlenie w poszczególnych postanowieniach odnoszących się do kolejnych faz...

Zamknij