Interpretacja postanowień dyrektyw

W odróżnieniu od sytuacji wcześniej omówionej zamawiający chcący dokonać oceny wiedzy i możliwości technicznych przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu mogą żądać przedstawienia tylko takich dokumentów, które zostały wyliczone w stosownych postanowieniach dyrektyw. Taka interpretacja postanowień dyrektyw wynika nie tylko z brzmienia ich przepisów, ale znajduje również potwierdzenie w orzeczeniu Komisja Wspólnot Europejskich v. Hiszpania. Trybunał stwierdził w nim, że żądanie przez zamawiającego dostarczenia obok wyciągu z rejestru stwierdzającego nabycie osobowości prawnej przez oferenta jeszcze potwierdzenia tegoż dokumentu przez ambasadę hiszpańską stanowi naruszenie dyrektywy o zamówieniach na dostawy, albowiem obowiązek przedstawienia takiego dokumentu nie jest tam wymieniony. W tej samej sprawie Trybunał wyjaśnił, iż zamawiający nie może brać pod uwagę jako kryterium oceny potencjału technicznego da-nego przedsiębiorcy faktu, czy jego personel, wyposażenie i środki finansowe na stałe znajdują się na terytorium Hiszpanii. W tekście dyrektyw nie ma bowiem żadnego upoważnienia do stosowania takiej przesłanki. Zamawiający może jedynie ocenić miejsce położenia wyposażenia lub środków finansowych pod względem ich „dostępności” przy realizacji zamówienia. Informacje takie powinny być jednak traktowane jako dodatkowe.

Zamawiający mogą żądać dostarczenia zaświadczeń dotyczących zdobytych kwalifikacji w zakresie wykształcenia i zawodu przedsiębiorcy lub personelu kierowniczego firmy czy też nawet osób osobiście odpowiedzialnych za wykonanie danego zamówienia, spisu wszystkich głównych zamówień, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat, wykazu wyposażenia technicznego i sprzętu, jakim może dysponować wykonawca przy realizacji danego zamówienia, wykazu zatrudnionych pracowników

i personelu kierowniczego, wykazu personelu technicznego lub placówek technicznych, jakimi przedsiębiorca dysponuje dla wykonania zamówienia, niezależnie od tego, czy należą one do niego czy też nie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Uprawnienie zamawiającego do oceny sytuacji ekonomicznej firm

Zamawiający sami określają „standardy" jakim odpowiadać muszą ubiegający się o udzielenie zamówienia poprzez przykładowo określenie wartości ogólnych obrotów firmy, jakie muszą być wykazane za pomocą...

Zamknij