Inwestor

Inwestycje rzeczowe. Projekty inwestycyjne. Realizacja, ewidencja. Schematy, wzory, praca pod red. W.Flaka, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 200 s. oraz w artykułach 647 i 658 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Na mocy tych przepisów inwestor ma obowiązek dokonać wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy w zarząd jej kierownika i dostarczenia mu projektu. Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego organu urzędu gminy lub starostwa, powiadamiając jednocześnie ów urząd o osobie przyjmującej na siebie obowiązki, prawa i odpowiedzialność kierownika budowy (robót)1″.

Przy rozważaniu pojęcia inwestycji często powstaje problem odróżnienia inwestycji od remontów i modernizacji. Takie odróżnienie ma znaczenie z punktu widzenia podatków i zasad prowadzenia rachunkowości. Zależnie od klasyfikacji wydatkowanych środków, alternatywnie albo do nakładów inwestycyjnych lub do kosztów remontów i modernizacji, mamy odmienne konsekwencje podatkowe i inny wpływ z punktu widzenia rachunkowości na wynik finansowy. Oznacza to, że każdy wydatek na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację i modernizację, nawet o nieznacznej wartości, podwyższa wartość początkową środka trwałego ustaloną do celów amortyzacji.

Istotne dla rozróżnienia inwestycji w środki trwałe oraz kosztów remontów i modernizacji jest pojęcie ulepszenia. Ulepszenie jest z kolei związane z zakresem rzeczowym przeprowadzonych prac. Jeżeli bowiem środek trwały uległ ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji, wartość początkową takiego środka trwałego, będącą podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych, powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

www.marmex.pl/mebloscianka-mlodziezowa/
Designed WP.
Inwestycje budowlane

Zarówno w jednej, jak i w drugiej formule inwestycje te podejmowane są ze względu na różne motywy:- dla stopy zysku,- w przypadku inwestycji rzeczowych w...

Zamknij