Jak korzystnie zawrzeć umowę?

Nakłada ona na strony obowiązek podjęcia renegocjacji zmierzających do dostosowaniu danej umowy do zmiennych okoliczności.

Klauzula rebus sic stantibus ma swój odpowiednik w artykule 357 k.c. Na mocy tego artykułu, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia albo nawet orzec

o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniu stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

– Umowa wspólników (tzw. Shareholder Agreemen- i umowa spółki/statut spółki.

– Umowa o realizację prac budowlanych i o dostawy wyposażenia.

– Umowa najmu/umowa sprzedaży.

– Umowy związane z finansowaniem zewnętrznym (umowa kredytowa, umowa leasingowa, umowy pożyczki, akty podporządkowania pożyczki ) oraz tzw. dokumenty prawnego zabezpieczenia spłaty zewnętrznych środków finansowych (np. ustanowienie hipoteki, zastawu, cesji wierzytelności, cesji praw z polis ubezpieczeniowych).

– Umowy o zarządzanie projektem (umowa z operatore- wraz z umowami motywacyjnymi dla managementu.

Umowy pośrednictwa związane z poszukiwaniem najemców/nabywców/źródeł finansowania.

Umowy ubezpieczenia.

Z grona wymienionych umów do umów o charakterze bezpośrednim można tu zaliczyć: umowę o realizację prac budowlanych, umowę o zarządzanie projektem, umowy najmu lub kupna-sprzedaży. Niektóre z wyżej wymienionych umów są typowe dla każdego projektu inwestycyjnego. Inne, jak na przykład umowa zewnętrznego nadzoru nad projektem, są narzucone przez poszczególne strony projektu (banki komercyjn- lub też mogą wynikać z samej specyfiki projektu – na przykład umowa z operatorem hotelu.

Pora przejść do szczegółów wyżej wymienionych umów. Charakterystyka zawierać będzie cele wyżej wymienionych umów w prawno-finansowej strukturze projektu inwestycyjnego i przykłady typowych zapisów poszczególnych umów, zwłaszcza tych minimalizujących ryzyko projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Jak korzystnie zawrzeć umowę?”

  1. Cinek pisze:

    Zawsze trzeba konieczine przeczytac umowe z obu stron i zwracac uwage na gwiazdki. Pamietajcie, umowy to nie zabawa!

Leave a Reply

Designed WP.
Współczesne przemiany pracy

Rozwój techniki rozumiany jest na ogól jednoznacznie, jednak w tej mierze również występuje kilka definicji. Do dalszych rozważań przyjęto, że oznacza on technologię wytwarzania (procesy...

Zamknij