Jakie są kryteria kwalifikacji oferentów?

Podobne możliwości zdaniem Komisji istnieją przy chęci realizacji innych celów społecznych, takich jak równanie szans kobiet i mężczyzn czy poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych. Podkre-śla się jednak, że przyjmowane przez zamawiających dodatkowe warunki lub kryteria udziału w postępowaniu przetargowym związane z realizacją określonych zadań społecznych, nie mogą mieć w żadnym wypadku charakteru dyskryminującego, albowiem byłyby one wtedy niezgodne z prawem wspólnotowym. Dodatkowo warunki takie muszą być w jasny i zrozumiały sposób zakomunikowane wszystkim uczestnikom postępowania poprzez umieszczenie ich w ogłoszeniu o przetargu lub w specyfikacji technicznej.

Jak to już wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach niedopuszczalne jest stosowanie kryteriów uczestnictwa związanych z jakimikolwiek formami preferencji regionalnych, co wyklucza stosowanie zamówień publicznych w celu realizacji polityki regionalnej.

Należy stanowczo zaznaczyć, że kryteria kwalifikacji oferentów nie mogą być stosowane przy ocenie samych ofert. Są to dwa odrębne etapy. W sytuacji gdy dana firma została dopuszczona do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożona przez nią oferta może być oceniana jedynie w świetle kryterium najniższej ceny lub zgodnie z kryteriami określającymi ofertę ekonomicznie najkorzystniejszą. Powoływanie się na sytuację finansową lub ekonomiczną kontrahenta – która to sytuacja stanowiła kryterium udziału w przetargu – jest niedopuszczalne. Jednak nie oznacza to, że nie jest możliwym wykluczenie oferenta na dalszym etapie postępowania, jeżeli tylko nie spełnia on określonych kryteriów. Należy pamiętać bowiem, że czym innym jest moment, w którym dochodzi do wyłączenia z kręgu uczestników postępowania, a czym innym jest mieszanie tych dwóch instytucji (kwalifikacja przedsiębiorców i ocena ofert) poprzez odniesienie do kryterium kwalifikacji przy wyborze ofert.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Realizacja innych celów społeczno-ekonomicznych niezwiązanych z funkcjonowaniem gospodarki tylko jednego kraju

Zgodnie więc z zasadą równego traktowania dodatkowe warunki dyskryminujące niektórych przedsiębiorców byłyby niedopuszczalne w świetle dyrektyw. Inaczej ma się sprawa zz realizacją innych celów społeczno-ekonomicznych...

Zamknij