Kategorie kryteriów kwalifikacji

Ocena zdolności do wykonania zamówienia opiera się na badaniu wiarygodności oferentów, stanu finansowego ich przedsiębiorstw, potencjału technicznego, ich umiejętności oraz ewentualnie innych dodatkowych przesłanek. Kryteria kwalifikacji muszą mieć charakter obiektywnych, gwarantujących zachowanie zasady równego traktowania i zasady uczciwej konkurencji. Dodatkowo kryteria wyboru wykonawców, usługodawców lub dostawców podzielić można na dwie grupy:

– kryteria formalne – zamawiający sprawdza, czy oferent przed-łożył właściwe dokumenty i czy są one prawdziwe, nie bada natomiast, czy ich treść odpowiada rzeczywistości, jednym słowem nie ma on możliwości podważania ich wiarygodności czy żądania innych dowodów na okoliczność już objętą danym zaświadczeniem

– kryteria materialne – zamawiający bada na podstawie do-starczonych dowodów – takich jak wyciągi z kont bankowych, referencje dotyczące poprzednio wykonanych robót lub dostar-czanych usług i towarów, dokumenty odnoszące się do posiadanego wyposażenia technicznego – sytuację finansową i potencjał techniczny danego oferenta.

Kryteria, na podstawie których może dojść do wykluczenia danego kandydata z uwagi na uznanie go za niewiarygodnego dotyczą przede wszystkim jego prawidłowego i zgodnego z przepisami funkcjonowania na rynku. Nie mają one nic wspólnego z wielkością przedsiębiorstwa ani z jego potencjałem ekonomicznym czy technicznym. Przyczyny, dla których dany przedsiębiorca może być wykluczony z postępowania i uznany za niewiarygodnego są we wszystkich dyrektywach uregulowane podobnie. Ich charakter uzasadnia ograniczenie zasady równego traktowania – trudno bowiem, by realizacja tej zasady wymuszała na zamawiających dysponujących publicznymi środkami udzielanie zamówień podmiotom, które nie są uczciwymi uczestnikami gier rynkowych lub są w ogóle niezdolne do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
W R.Goliat, Umowa konsorcjum, „Gazeta Prawna”

też na wpływ sponsorów na zarządzanie spółką oraz na kwestie kontroli wspólni-ków/udziałowców nad bieżącym funkcjonowaniem spółki oraz kwestie reprezentacji.Dostosowanie formuły prawnej spółki celowej do specyfiki...

Zamknij