Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania

Dla prawidłowego funkcjonowania zasady narodowego traktowania w ramach GPA art. III jest wspomagany przez inne unormowania dotyczące przykładowo reguł wyłaniania uczestników postępowań o charakterze ograniczonym czy negocjacyjnym, obowiązku publikacji ogłoszeń czy precyzowania minimalnych terminów dla złożenia ofert.

Mniejsze znaczenie w praktyce ma Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania zawarta w art. III ust. 1 GPA i zobowiązująca podmioty zamawiające do traktowania przedsiębiorców i oferowanych produktów czy usług pochodzących z jakiegokolwiek innego państwa-strony GPA w sposób nie mniej korzystny niż ten, jaki został przyznany podmiotom i towarom pochodzącym z innego pań-

stwa-strony GPA. Należy jednak zaznaczyć, iż KNU odnosi się jedynie w takim zakresie, w jakim dane państwo ma dostęp do danych kategorii zamówień czy do zamówień udzielanych przez określone podmioty zamawiające. Wynika to z tego, iż wiele państw- stron Porozumienia nie chce lub nie jest w stanie udzielić dostępu do wszystkich zamówień udzielanych przez każdy krajowy podmiot zamawiający. Przykładowo Wspólnoty Europejskie wyraziły zamiar otwarcia rynków zamówień udzielanych nie tylko przez organy administracji centralnej, ale iime państwa, takie jak Stany Zjednoczone czy Kanada, nie były w stanie tego uczynić między innymi z powodu dużego stopnia niezależności, jakim się charakteryzują organy administracji stanowej. To samo dotyczy zamówień na usługi

– nie wszystkie strony GPA wyraziły zamiar pełnego otwarcia rynku zamówień publicznych na usługi. Ograniczony zakres KNU wynika z tego faktu, iż Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych jest w praktyce pojmowane raczej jako seria bilateralnych umów opartych na wspólnej strukturze zasad i procedur udzielania zamówień niż jako umowa o charakterze multilateralnym.

Ograniczenia niedyskryminacyjnego traktowania dostawców i usługodawców określone zostały w art. III ust. 3 GPA z 1994 r., który przewiduje, iż omówione powyżej zasady nie mają zastosowania do podatków czy innych opłat nakładanych w związku z importem, do procedur nakładania takich podatków lub opłat, innych regulacji odnoszących się do importu i związanych z tym formalności czy też innych środków wpływających na handel usługami, innymi niż ustawy czy też inne akty prawne, procedury i praktyka dotyczące zamówień rządowych objętych GPA.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zasada narodowego traktowania

Treść preambuły znajduje odzwierciedlenie w art. III GPA z 1994 r., który za podstawę przyjmuje zastosowanie zasady narodowego traktowania oraz Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania (KNU). Reguły...

Zamknij