Kluczowe zasady dotyczące zamówień publicznych

W niektórych też krajach reformy systemowe biegną w dwóch kierunkach: tworzenia wewnętrznego systemu zamówień i dostosowywania go do reguł rynku międzynarodowego. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza w krajach postkomunistycznych, gdzie nastąpiło odejście od gospodarki planowej do wolnego rynku. Tworzony system zamówień publicznych może mieć kluczowe znaczenie dla ogólnego ekonomicznego rozwoju tych krajów oraz dla umocnienia sektora prywatnego i zapewnienia zaufania społeczeństwa do organów administracji publicznej.

Generalnie można stwierdzić, że zarówno krajowe, jak i mię-dzynarodowe uregulowania dotyczące rynków zamówień publicznych kładą nacisk na te same kluczowe zasady: ekonomicznego kryterium wyboru oferty, przejrzystości procedur przetargowych i równego traktowana przedsiębiorców. Jednak cele, jakie ma do spełnienia ponadnarodowy system zamówień, niekiedy różnią się od tych, jakie leżą u podstaw organizacji systemów krajowych. Głównym celem systemu międzynarodowego jest zapewnienie równego traktowania oferentów, co jest możliwe między innymi dzięki skutecznej realizacji głównych zasad rządzących tym systemem: zasady przyznania zamówienia w drodze przetargu, zasady przejrzystości reguł rządzących procesem przyznawania zamówień, zasady równego dostępu do informacji czy też zasady ekonomicznego kryterium wyboru oferty.

Wymóg stosowania ekonomicznego kryterium wyboru przewidziany w regulacjach ponadnarodowych skierowany jest na zapewnienie rzeczywiście równego traktowania oferentów i eliminację preferencyjnego podejścia do podmiotów krajowych, w sytuacji gdy oferta przedsiębiorcy zagranicznego jest korzystniejsza, zakładając że uzyskanie takiej oferty jest faktycznie głównym celem zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy prawo międzynarodowe dopuszcza stosowanie pozaekonomicznego kryterium wyboru, jeżeli nie stoi za tym zamiar dyskryminacji.

Zasada przejrzystości prawa zamówień oznacza, że procedura przetargowa zawiera jasne reguły i istnieją środki służące do weryfikacji, czy reguły te są stosowane. Wszyscy uczestnicy przetargu są świadomi reguł jakie nim rządzą. Działania urzędników związane z realizacją celów zamówień są przedmiotem przepisów prawnych. Redukuje to możliwość błędów w ocenie ofert lub podejmowanie decyzji wynikających z apatii – często urzędnicy mają tendencje do kooperowania wciąż z tym samym przedsiębiorcą, ponieważ wymaga to mniej wysiłku niż szukanie nowych źródeł dostaw.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Międzynarodowe wysiłki stworzenia wolnego handlu między państwami

W zasadzie nie mogą bowiem oni odmówić udziału w procedurze podmiotom ubiegającym się o zamówienie jedynie na tej podstawie, że nie spełniają pewnych wymagań zgodnych...

Zamknij