Komisja Wspólnot Europejskich cz. II

Na koniec warto wspomnieć, że nie bez znaczenia jest również •- z uwagi na obowiązujący okres przewidziany dla implementacji dyrektyw – termin, w jakim doszło do zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia. Okoliczność ta będzie miała decydujące znaczenie dla uznania, czy dany kontrakt jest objęty zakresem dyrektyw. Nie wszystkie procedury przetargowe mają zarówno swój początek i koniec albo jeszcze przed implementacją stosownej dyrektywy, albo też już po jej wprowadzeniu w życie. Problem może powstać w sytuacji, gdy pewne etapy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały już zakończone przed upływem okresu przewidzianego dla implementacji dyrektywy. W jednym ze swoich orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości zajmował się oceną zachowania zamawiającego, który rozpoczął negocjacje nie tylko jeszcze przed upływem okresu implementacji, ale również jeszcze przed opublikowaniem samej dyrektywy (w niniejszej sprawie chodziło o dyrektywę 93/38), a nie zostały one sfinalizowane aż do zakończenia okresu implementacji. W omawianej sprawie

Komisja Wspólnot Europejskich zarzuciła Francji naruszenie przepisów dyrektywy 93/38 poprzez udzielenie zamówienia w drodze procedury negocjacyjnej bez wcześniejszego ogłoszenia o przetargu, gdy tymczasem nie zostały spełnione przesłanki umożliwiające zamawiającemu korzystanie z takiej formy postępowania celem udzielenia zamówienia. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że przepisy dyrektywy 93/38 nie zawierają żadnych przepisów przejściowych regulujących sytuację zamawiających, którzy rozpoczęli przetargi jeszcze przed upływem okresu implementacji lub wprowadzenia w życie dyrektywy przez państwa członkowskie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kontrola nad realizacją inwestycji

Jak widać z powyższego zestawienia warunków wypłaty I transzy kredytu, banki do monitorowania warunków wypełniania zobowiązań przez kredytobiorcę mogą zaangażować na koszt kredytobiorcy-spółki celowej zewnętrzne...

Zamknij