Komitet Doradczy do spraw Zamówień Publicznych

Z całą pewnością dyrektywa obejmuje wszystkie czynności związane bezpośrednio z przewozem pasażerów i ładunku: przemieszczanie się pasażerów w obrębie lotnisk i portów, udogodnienia związane z przylotami i odlotami, tankowanie samolotów i statków, przenoszenie bagażu pasażerów, wyładunek i magazynowanie transportowanych towarów. Jej postanowienia stosuje się również do działalności polegającej na zaopatrywaniu i rozwijaniu niezbędnej infrastruktury – budynków i urządzeń – oraz na utrzymywaniu tej infrastruktury w należytym stanie i porządku.

Na obszarze portu lub lotniska świadczone są także i inne usługi mające na celu zapewnienie wygody pasażerom lub załogom statków – sklepy, hotele czy parkingi. Odnośnie do tych usług nie jest całkiem jasne, czy wchodzą one w zakres zastosowania dyrektywy. We wskazówkach udzielonych przez Komitet Doradczy do spraw Zamówień Publicznych sugeruje się objęcie dyrektywą czynności związanych z prowadzeniem sprzedaży detalicznej i zapewnieniem możliwości skorzystania z barów i restauracji, jeżeli czynności tego rodzaju przyczyniają się do sprawnego i bezkolizyjnego prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu portów i lotnisk. Z drugiej jednak strony Komitet przyjmuje, że usługi hotelowe nie są objęte dyrektywą, ponieważ nie są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania transportu powietrznego czy wodnego. Mielibyśmy zatem do czynienia z dwiema różnymi przesłankami (testami) uznania danej czynności za objętą dyrektywą – warunek jej „niezbędności” lub „konieczności dla sprawnego funkcjonowania”.

W orzeczeniu Komisja Wspólnot Europejskich v. Portugalia Trybunał analizując zakres wyłączenia na mocy art. 2 ust. 2 (a) poprzedniej dyrektywy dotyczącej zamówień na dostawy obejmującego podmioty zarządzające usługami świadczonymi w sektorze transportu i odnosząc się do brzmienia postanowień dyrektywy 90/ 531 dotyczącej zamówień wyłączonych z zakresu dyrektyw „klasycznych” orzekł, że pojęcie świadczenia usług w zakresie transportu publicznego nie może być interpretowane w sposób zawężający. Powinno ono obejmować również i inne usługi nierozerwalnie związane z sektorem transportu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wyłączenie z art. 3 dyrektywy 93/38

Podsumowując rozważania na temat wyłączenia z art. 3 dy-rektywy 93/38 należy stwierdzić, iż podmioty z niego korzystające uzyskują znaczne korzyści. Po pierwsze są one w...

Zamknij