Kontrola nad realizacją inwestycji

Jak widać z powyższego zestawienia warunków wypłaty I transzy kredytu, banki do monitorowania warunków wypełniania zobowiązań przez kredytobiorcę mogą zaangażować na koszt kredytobiorcy-spółki celowej zewnętrzne firmy inżynierskie. Dzieje się tak w momencie, gdy bank finansuje fazę budowy. Zewnętrzna firma inżynierska sprawuje kontrolę nad realizacją inwestycji. Polega to na:

– sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji inwestycji pod względem formy, treści, kompletności i zgodności tej dokumentacji z założeniami zawartymi w studium wykonalności projektu inwestycyjnego i memorandum informacyjnym

– sporządzaniu w cyklach uzgodnionych z bankiem raportów, które zawierają ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych

– sprawdzania pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawcę (ó- prac budowlanych po ich zaakceptowaniu przez inwestora-spółkę celową oraz przesyłanie zaakceptowanych faktur do spółki celowej

– sporządzenie opinii o zakończeniu realizacji inwestycji i oddaniu wchodzących w skład obiektu budynków do użytkowania pod względem zgodności ukończonej inwestycji z projektem technicznym oraz prognozami nakładów inwestycyjnych.

W przypadku finansowania okresu budowy, bank może uzależnić transzowanie dalszych transz kredytu od pozytywnej oceny zewnętrznej firmy inżynierskiej dotychczasowych postępów w realizacji budowy oraz postępów w zawieraniu umów najmu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Typowe warunki, które muszą być spełnione przez kredytobiorcę

Niestety, z punktu widzenia sponsorów projektu i spółki celowej, doprowadzenie projektu do końca i zrealizowanie jakichkolwiek koreyści związanych z jego realizacją wymaga podzielenia się zyskiem...

Zamknij