Kontynuowanie dotychczasowego postępowania

Nie jest jasne, czy podmioty objęte wyłącze-niem obowiązane są publikować ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich czy wystarczającym jest zamieszczenie go w innym organie publikacyjnym o zasięgu wspólnotowym. Innym zagadnieniem jest kwestia, w jakim zakresie zamawiający może brać pod uwagę, przy udzielaniu zamówienia, warunek długotrwałej i w miarę stałej kooperacji z konkretnym kontrahentem i czy taki warunek może być jednym z kryteriów oceny ofert.

Niektórzy autorzy przyjmują, iż dyrektywa nie określa w sposób jednoznaczny, czy podmioty objęte wyłączeniem mogą przy udzielaniu zamówienia „dobrowolnie” poddać się obowiązkoni wynikającym z dyrektywy i stosować się w całości do reguł w niej zawartych. Na pewno nie budzi wątpliwości fakt, że podmiot zamawiający może podczas prowadzenia postępowania przetargowego działać tak jakby nie był w ogóle objęty wyłączeniem. Pewne wątpliwości, które istniały co do częściowego stosowania systemu opartego na dyrektywie, a częściowo co do reguł wynikających z wyłączenia mogą być rozwiane na gruncie orzeczenia Dundalk. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w nim, że publikacja ogłoszenia

o przetargu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot, pomimo braku obo-wiązku dokonania przez zamawiającego tego rodzaju czynności, nie oznacza, że podmiot ten jest automatycznie obligowany do dokonywania i innych czynności przewidzianych w stosownej dyrektywie. Zamawiający objęci wyłączeniem mogą wybierać więc pomiędzy:

– stosowaniem w całości nowego systemu wynikającego z reguł wyłączenia,

– kontynuowaniem dotychczasowego postępowania, czyli stosowaniem szczegółowych procedur opisanych w dyrektywie, przy czym podmioty te nie będą odpowiedzialne za takie naruszenia tych reguł postępowania, do których przestrzegania nie są one obowiązane na mocy nowego systemu,

– przyjęciem „mieszanego” systemu zawierającego elementy obu wcześniej przedstawionych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Treść wyłącznych praw

Skorzystanie przez dany podmiot z przywileju wyłączenia nie oznacza uprawnienia do całkowicie swobodnego postępowania w ramach działalności polegającej na udzielaniu zamówień - są one zobowiązane...

Zamknij