Korzyści pozapłacowe

Zaskakujące jest, iż w tak nikłym stopniu wykorzystuje się partycypację finansową jako formę dochodów odroczonych. Podczas gdy budowanie integracji jest jednym z istotnych celów polityki płac, ta forma wynagrodzeń chyba w lepszy sposób pozwalałaby integrować partykularne interesy, tworzyć dążące do wspólnego celu zespoły i wiązać pracowników z firmą. Zakres stosowania innych fonu dochodów odroczonych (systemy oszczędnościowe, dodatkowe systemy ubezpieczeń) jest również niewielki, co może oznaczać, że w badanych przedsiębiorstwach polityka płac podporządkowana jest głównie realizacji celów doraźnych.

Badane organizacje stosują natomiast wiele różnorodnych świadczeń dodatkowych jako uzupełnienie tradycyjnej płacy. Bardzo często wymieniane jest wśród nich korzystanie z samochodu służbowego i telefonu komórkowego (w odniesieniu do kadry kierowniczej oraz samodzielnych specjalistów). Dość powszechne jest finansowanie różnych form kształcenia pracowników (jeśli przypomnieć, iż ważnym celem polityki wynagrodzeń jest stymulowanie do podwyższania kwalifikacji, wskazuje to na koherentność celów z narzędziami). Wiele form świadczeń (świadczenia socjalne, bony towarowe, dopłaty do wczasów lub pokrycie ich kosztów, pożyczki udzielane przez firmę itp.) wydaje się jednak wskazywać, iż mają one raczej charakter tradycyjny, wyrastający z dawnego systemu.

Korzyści pozapłacowe zajmują szczególne miejsce w nowoczesnych systemach wynagrodzeń. To one w dużej mierze wpływają na tworzenie wizerunku konkuren-cyjnego pracodawcy i równocześnie, uwzględniając potrzeby i oczekiwania pra-cowników, powinny kształtować zachowania wspierające konkurencyjność firmy. W przypadku, gdy mają one jednak charakter powszechny, sytuacja może prowadzić do wzrostu kosztów pracy, szczególnie jeśli dokłada się kolejny składnik do pakietu wynagrodzeń bez określenia celu, któremu powinien służyć.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Stosunek do pracy

Z przedstawionych rozważań wynika, że motywowanie w służbie zdrowia ma inny charakter niż w sektorze przedsiębiorstw. Silny wpływ wywierają tutaj trzy czynniki, nie występujące równolegle...

Zamknij