Kosztorys

Jak wskazano wcześniej koszty budowy wynikają ze sporządzonych kosztorysów. W praktyce mamy do czynienia z czterema rodzajami kosztorysów. Należą do nich:

– kosztorys ofertowy – stanowiący podstawę do ustalenia ceny oferty na wykonanie określonych robót i jest przygotowywany na żądanie zamawiającego przez wykonawcę, po‘jego przystąpieniu do przetargu lub otrzymania od zamawiającego propozycji złożenia oferty na realizację robót

– kosztorys zamienny – (kalkulacja – podstawa do ustalenia zmiany ceny w umowach o wykonaniu robót budowlanych. Powodem jest zmiana pierwotnej ilości robót przedmiarowych)

– kosztorys powykonawczy – stanowiący podstawę ustalenia ceny za wykonane roboty i jest sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót tak ustalona i uzgodniona cena stanowi wynagrodzenie wykonawcy.

Podstawami technicznymi, rzeczowymi i finansowymi sporządzania kosztorysu ofertowego są:

– dokumentacja projektowa

– przedmiar robót (wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości jednostek przedmiarowych, opis robót)

– założenia wyjściowe do kosztorysowania w formie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

– ceny jednostkowe robót obejmujące koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk według informacji własnych inwestora (zamawiająceg- lub innych informacji

– jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w katalogach, a w razie braku w nich odpowiednich nakładów – w innych katalogach lub ustalane na podstawie analizy indywidualnej

– ceny jednostkowe czynników produkcji: robocizny (R), materiałłów (M), łącznie z kosztami zakupu lub bez kosztów zakupu w przypadku ich odrębnego kalkulowania oraz pracy sprzętu i transportu technologicznego (- według własnych informacji cenowo-kosztowych inwestora lub innych informacji dla kalkulacji szczegółowej

– koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu w przypadku odrębnego ich kalkulowania – przyjmowane według informacji własnych i inwestora lub innych informacji

– obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towarów i usług (VAT).

Jednostkowe nakłady rzeczowe mogą wynikać z urzędowych katalogów nakładów rzeczowych (KNR, KSNR, KNNR) .

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Jak się zachowywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Według mnie celem szkolenia nie jest nauczenie uczestników „właściwego” zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Koncentrowanie się na „właściwym” zachowaniu oraz unikaniu błędów prowadzi do zdenerwowania...

Zamknij