Kryteria wyboru ofert

Trybunał Sprawiedliwości nie wyklucza możliwości dokonywania oceny ofert przy uwzględnieniu opinii biegłych ekspertów, pod warunkiem, że nie dojdzie do naruszenia zasady równego traktowania oferentów, a ekspertyza będzie sporządzona w oparciu o obiektywne przesłanki, a badanie będzie przeprowadzone w profesjonalny sposób. W podobny sposób Trybunał wypowiedział się w sprawie Evans Medicał.

Zasadą jest, że kryteria wyboru ofert raz ustalone nie mogą ulegać zmianie w trakcie postępowania. Zamawiający jest związany warunkami i wymaganiami sformułowanymi w specyfikacji, natomiast oferent jest związany treścią złożonej oferty. Z uwagi na szczególne warunki panujące na rynku sektorów objętych dyrektywą 93/38 zezwala ona zamawiającym na o wiele większy stopień swobody i możliwości dostosowywania się do zaistniałych okoliczności niż ma to miejsce w przypadku dyrektyw „klasycznych”. Przykładem tego jest uprawnienie do swobodnego wybrania danej procedury – zamawiający w każdym wypadku może skorzystać z tej najdogodniejszej dla niego w konkretnej sytuacji. Interesującym problemem jest jednak kwestia, na ile dany podmiot zamawiający może zmienić w trakcie jednego postępowania kryteria wyboru ofert. Zgodnie z brzmieniem art. 34 ust. 2 dyrektywy 93/38 zamawiający powinien z góry ustalić kryteria wyboru i powiadomić o nich oferentów. Zdaniem Trybunału artykuł ten stanowi praktyczne zastosowanie zasady równego traktowania, która to zasada stanowi trzon całego systemu zamówieii. Zgodnie jednak z preambułą dyrektywy 93/38 zasady, które mają być stosowane przez zainteresowane podmioty, powinny stanowić układ odniesienia dla rzetelnej praktyki gospodarczej i pozostawić im maksimum elastyczności.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przyznanie zamówienia oferentowi

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: SRWT ogłosiła otwarty przetarg na dostawę pewnej liczby pojazdów autobusowych. Zamówienie miało być przyznane oferentowi, zgodnie z kryterium najbardziej ekonomicznie...

Zamknij