Kryteria wyboru ofert o charakterze innym niż ekonomiczne

Przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty czynniki ochrony środowiska mogłyby odegrać ważną rolę, jeżeli tylko odniesienie do takich kryteriów pozwala ocenić korzyść ekonomiczną, która jest specyficzna dla każdego rodzaju robót, dostaw lub usług objętych zamówieniem oraz ocenić bezpośrednio korzyści płynące dla podmiotu zamawiającego. W przypadku zamówień o wartości poniżej progów przewidzianych w dyrektywach, preferencje związane z promowaniem ochrony środowiska mogą być użyte jako kryterium wyróżniające, ale pod warunkiem, że nie są dyskryminujące i są otwarte dla wszystkich oferentów pochodzących z państw członkowskich zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

Natomiast w przypadku unormowań zawartych w GPAnie ma zastrzeżeń co do stosowania kryteriów o charakterze pozaekonomicznym, o ile są one przyjęte zgodnie z regułami wyrażonymi w stosownych przepisach i nie naruszają zasady równego traktowania uczestników postępowania. Taki pogląd wynika z samego sformułowania pojęcia „oferty najkorzystniejszej” bez dodania słowa „ekonomicznie”.

Kryteria wyboru ofert o charakterze innym niż ekonomiczne mają znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykonywanie zadań z dziedziny ochrony środowiska czy osiąganie wybranych celów o charakterze społecznym. Wiąże się to z problematyką dopuszczalności – w ramach obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego – instrumentalizacji zamówień publicznych, która to kwesta szczegółowo została omówiona w następnym rozdziale niniejszej pracy.

Dopuszczalność negocjacji i prowadzenia rozmów pomiędzy zamawiającym a uczestnikami postępowania w ramach procedury otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z obowiązkiem uprzedniej publikacji ogłoszenia

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Poręczenie cywilne za dług

Na koniec podsumujmy w skrócie różnice między poręczeniem prawa cywilnego a poręczeniem na bazie poręczenia wekslowego.Poręczenie według prawa cywilnego może istnieć tylko wtedy, gdy dług,...

Zamknij