Kształtowanie się instytucji zamówień publicznych

Roboty publiczne opłacane z pieniędzy władcy znane były już w starożytnym Rzymie, gdzie przy zastosowaniu tej instytucji prowadzono budowę dróg czy regulowano rzeki. Jednak jej rzeczywisty rozwój nastąpił dopiero w latach późniejszych, kiedy to państwo sporządzało wykaz towarów i usług oraz dokonywało wyboru wykonawcy lub dostawcy. Z realizacją takiej inwestycji wiązały się znaczne udogodnienia i preferencje, z których mógł korzystać podmiot realizujący zamówienie. Miały one charakter ulg podatkowych czy też polegały na udzielaniu korzystnych kredytów i pożyczek.

W krajach kapitalistycznych zamówienia związane były przede wszystkim z realizacją zadań administracji publicznej w dziedzinie wojskowości, opieki społecznej i medycznej. Od drugiej wojny światowej przedmiotem zamówień rządowych stają się również programy badawczo-rozwojowe, prowadzone również dla celów militarnych. Zamówienia zaczynają być też traktowane jako instrument oddziaływania państwa na procesy gospodarcze i społeczne stając się środkiem interwencjonizmu państwowego.

Jak wynika z danych zebranych przez OECD można zaobserwować – począwszy od końca pierwszej wojny światowej – procentowy wzrost udziału sektora publicznego w PKB krajów należących do tej organizacji. Zjawisko to wiązać się może z przejmowaniem przez poszczególne państwa zadań związanych z redystrybucją dochodu lub ze wzrostem biurokracji w administracji. Zamówienia wiążą się bowiem z nabywaniem dóbr dla celów „publicznej konsumpcji”. Działalność tego rodzaju ściśle wiąże się z wykonywaniem funkcji o charakterze ekonomicznym i z władzą przypisaną państwu i niektórym jego organom, a która jest wykonywana w ramach uprawnień przekazanych im zgodnie z obowiązującym prawem.

Regulacje wydatków publicznych stają się obecnie jednym z głównych czynników transformacji ustrojowej i gospodarczej. Wymuszane staje się nie tylko ograniczanie obciążeń podatkowych,

lecz przede wszystkim sposób wydatkowania pochodzących z nich środków. Niezbędne dlatego staje się całościowe rozwiązywanie problemu form organizacyjno-prawnych publicznej działalności w sferze finansów i działalności gospodarczej. Regulacje w sferze zamówień publicznych ograniczają swobodne uznanie dysponentów środków budżetowych, zmniejszając jednocześnie ryzyko nadużyć, korupcji i marnotrawstwa. Nabywanie dóbr i usług koniecznych dla realizacji zadań

0 charakterze publicznym oraz związane z tym procesem uczestnictwo państwa na rynkach publicznych początkowo związane było jedynie z działaniami organów administracji rządowej – stąd niejednokrotnie w literaturze mamy do czynienia z nazwą „zamówienia rządowe”. Dotyczy to również aktualnie obowiązujących aktów prawnych, zwłaszcza aktów prawa międzynarodowego, gdzie nazwa „zamówienia rządowe” podyktowana jest ich wąskim zakresem podmiotowym, który obejmuje jedynie te organy administracji. W związku z ewolucją kształtu administracji państwowej

1 samorządowej oraz z przekazywaniem niektórych zadań o charakterze publicznym podmiotom spoza niej lub tworzeniem organów na pograniczu prawa publicznego i prawa prywatnego, coraz częściej zamówienia określa się mianem „publicznych”, tak by zakres podmiotowy omawianych regulacji prawnych nie ograniczał się jedynie do organów administracji centralnej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

http://autonakredyt24.pl/ogolna-wiedza-finansowa/pozyczka-w-zwiazku-z-zakupem-samochodu/
Designed WP.
Pojęcie równości

Pojęcie równości jest ściśle związane z ideą sprawiedliwości. Dlatego też możemy rozróżnić pomiędzy równością w znaczeniu formalnym i w znaczeniu materialnym. O ile pierwsze z...

Zamknij