Kwalifikacja uczestników postępowania

Na wstępie należy stwierdzić, że zamawiający z różnych przyczyn może chcieć wykluczyć niektóre podmioty z postępowania 0 udzielenie zamówienia. Główną i niepozbawioną uzasadnienia przyczyną jest konieczność upewnienia się, czy dany przedsiębiorca daje gwarancję prawidłowego wykonania umowy. Zamawiający mają uprawnienie do żądania przedstawienia określonych dokumentów lub innych dowodów, na mocy których będą mogli ustalić kondycję finansową zainteresowanych firm oraz ich potencjał techniczny i odpowiednie kwalifikacje w relacji do planowanego zamówienia. Zamawiający mogą jednak również wyłączyć z postępowania niektóre podmioty nie tyle z uwagi na ich „niezdolność” do należytego wykonania przyszłej umowy, co ze względu na inne przyczyny związane z prowadzoną przez oferenta działalnością

1 wpływające ujemnie na ocenę wiarygodności jego firmy (skazanie prawomocnym wyrokiem czy pozostawanie w stanie upadłości). Z uwagi na gwarancje wynikające dla przedsiębiorców z zasady równego traktowania – należy z ostrożnością podejmować

działania mające na celu ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów na etapie kwalifikacji. Dlatego też przepisy prawa wspólnotowego dosyć dokładnie regulują problematykę dopuszczalności wykluczeń przedsiębiorców od udziału w postępowaniu przetargowym. Jak z przedstawionej w niniejszym rozdziale analizy będzie wynikać – wszelkie ograniczenia zasady równości będą wiązać się z jej funkcją zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków publicznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rozwój rynku zamówień publicznych w Unii Europejskiej

Jak już wcześniej wspomniano, zamówienia publiczne mogą być określone również jako system nabywania określonych dóbr dla celów wykonywania zadań o charakterze publicznym przez organy administracji...

Zamknij