Kwalifikowanie nieruchomości

Dla banków hipotecznych – nowej w warunkach polskich kategorii instytucji finansowych, nastawionych na finansowanie długoterminowe – istotna jest tzw. bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości. W takiej wycenie podstawowe znaczenie mają dochody z nieruchomości mające trwały charakter. Należy zatem brać pod uwagę tylko takie okoliczności, które prawdopodobnie będą istnieć

w przyszłości i co do których można przyjąć założenie, że utrzymają znaczenie w przyszłości. Inną ważną kwestią, która uwzględniana jest przy ustalaniu wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości jest jej uniwersalizm, co oznacza, że dochody z nieruchomości może realizować każdy jej posiadacz.2′ Kluczową sprawą staje się przewidzenie przychodów z nieruchomości w długim okresie.

Nabyte nieruchomości według międzynarodowych standardów rachunkowości zalicza się do inwestycji, jeżeli zamiarem jednostki jest osiąganie wynikających z nich w długim okresie korzyści ekonomicznych. W innych przypadkach nabytą nieruchomość kwalifikuje się do:

– rzeczowych aktywów obrotowych, jeżeli jednostka nabyła je z przeznaczeniem do zbycia w ramach swojej zwykłej działalności lub z zamiarem wyzbycia się tego aktywu w krótkim okresie z zamiarem poddania nieruchomości ulepszeniu, a następnie sprzedaży

– środków trwałych w budowie, jeżeli nieruchomość jest budowana albo poddawana ulepszeniu na zlecenie innej jednostki.

Inwestowanie w nieruchomości można też podzielić ze względu na różne kryteria. Inwestowanie w nieruchomości jest przykładem inwestycji o charakterze rzeczowym. Inwestycje w nieruchomości mogą być częścią rozbudowy zdolności produkcyjnych lub też działaniem związanym z odtworzeniem zużytych środków trwałych. Inwestowanie w nieruchomości może też wynikać z dążenia do osiągnięcia oszczędności, na przykład oszczędności w kosztach wynajmu. Można je osiągnąć, jeśli dana firma przeprowadzi się do własnej siedziby.

Innym sposobem klasyfikacji jest podział inwestycji w nieruchomości ze względu na rodzaj budowanych obiektów. Kierując się tym kryterium można inwestycje w obszarze nieiuchomości podzielić na inwestycje w obiekty komercyjne oraz inwestycje mieszkaniowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Inwestycje kreują wartość nieruchomości

Zostawmy te elementy negatywne. Cechą charakterystyczną omawianych projektów inwestycyjnych jest zatem sama nieruchomość jako przedmiot dokonywanej inwestycji. Inwestycje kreują wartość nieruchomości. Wartość nieruchomość, determinowana przez...

Zamknij