Metody analityczne stosowane przez bank

Analizując wniosek kredytowy oraz załączoną dokumentację kredytową, bank komercyjny lub hipoteczny powinien brać pod uwagę różnorodne czynniki. Bardzo ułatwia negocjacje z podmiotem realizującym projekt fakt posiadania

przez bank specjalnej metodyki oceny projektów inwestycyjnych. Zawiera ona inne kryteria oceny niż standardowa, oparta na scoringu metodyka oceny zdolności kredytowej. Tradycyjne metodyki oceny zdolności kredytowej w zbyt dużym stopniu akcentują wskaźniki rentowności, nie zwracając uwagi na kwestie struktury prawno-finansowej realizacji projektu oraz wskaźniki płynności i efektywności. Takie strukturalne podejście jest typowe dla finansowania na zasadach „project finance”.

Reguły gospodarczego savoir-vivre’u nakazują wyjawienie na samym początku przez bank przyszłemu inwestorowi zasad swej polityki kredytowej. Są banki, które w ramach swej polityki kredytowej nie finansują określonych obiektów, np. centrów rozrywki, nieruchomości rolnych lub określonych typów transakcji, czyli zakup nieruchomości w celach spekulacyjnych. W bankach obowiązują też limity koncentracji kredytów w odniesieniu do konkretnych branż gospodarki

i konkretnych regionów. Generalnie banki podchodzą ostrożnie do tej grupy projektów, gdzie trudno jest oszacować i udokumentować przyszłe wpływy. Niechętnie też kredytują zakupy nieruchomości w celach spekulacyjnych, czyli z myślą o przyszłej zwyżce ceny. Dużym z kolei zainteresowaniem banków cieszą się takie projekty, gdzie strumień przychodów jest relatywnie łatwy do oszacowania i uprawdopodobniony zawartymi umowami najmu lub sprzedaży z wiarygodnymi kontrahentami. Spośród projektów deweloperskich takimi projektami są przede wszystkim projekty budowy obiektów biurowych, handlowych, magazynowych na podstawie zawartych umów najmu, najlepiej na czas określony porównywalny co do okresu trwania z okresem kredytowania. Dodatkowo w projekty takie powinien być zaangażowany odpowiedni poziom środków własnych dewelopera. Z punktu widzenia banku najlepiej jest, gdy środki te są angażowane w projekt przed uruchomieniem kredytu bankowego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Podporządkowanie płatności spółki celowej sponsorom

Podporządkowanie płatności spółki celowej sponsorom ma za zadanie utrwalić ich związki z projektem do końca przedsięwzięcia. Spełnia zatem podobne funkcje jak „share rétention agreement”. Podporządkowanie...

Zamknij