Możliwość prowadzenia rozmów z oferentami lub potencjalnymi uczestnikami postępowania

Możliwość prowadzenia rozmów z oferentami lub potencjalnymi uczestnikami postępowania nie jest jasno określona w ramach obowiązującego obecnie wspólnotowego prawa zamówień publicznych. Można również zauważyć, iż dyrektywy nie zawierają stosownych postanowień nawet w przypadkach, gdy takie „rozmowy” byłyby uzasadnione z przyczyn ekonomicznych.

Możemy mieć do czynienia z koniecznością odbycia wstępnych rozmów z potencjalnymi uczestnikami postępowania jeszcze przed sporządzeniem specyfikacji technicznej – oczywiście chodzić tutaj będzie o taką sytuację, w której niewystarczzającym okaże się zlecenie jej przygotowania przez fachowców. W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, na ile taki „techniczny dialog” byłby dopuszczalny. Należy jednak zauważyć, iż w preambule dyrektywy 97/52 zmieniającej dyrektywy 92/50, 93/36 i 93/37 (w ramach dostosowania do GPA) istnieje następujące sformułowanie (ustęp 10): „zważywszy iż zamawiający mogą pozyskiwać i wykorzystywać wskazówki, które mogą być przydatne w sporządzaniu specyfikacji dotyczących konkretnego zamówienia, pod warunkiem iż ich wykorzystanie nie narusza konkurencji”. Wskazywałoby to na dopusz-czalność prowadzenia rozmów, jednak nie jest jasne, w jakich warunkach i na jakich zasadach.

Zamawiający może opublikować wstępne ogłoszenie zapraszające do rozmów na temat kształtu specyfikacji. Powstaje pytanie, czy zgodnie z zasadą równości zamawiający jest obowiązany dopuścić do nich wszystkich zainteresowanych przyszłym postępowaniem? Profesor S. Arrowsmith uważa, iż w takim przypadku, gdy przemawiają za tym względy o charakterze ekonomicznym zamawiający może prowadzić rozmowy jedynie z wybranymi firmami, albowiem zasada równości polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów, chyba że jest jakaś podstawa uzasadniająca (usprawiedliwiająca) odmienne traktowanie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kryteria wyboru ofert o charakterze innym niż ekonomiczne

Przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty czynniki ochrony środowiska mogłyby odegrać ważną rolę, jeżeli tylko odniesienie do takich kryteriów pozwala ocenić korzyść ekonomiczną, która jest specyficzna dla...

Zamknij