Nadużycie i naruszenie zasady równości

Zasadniczo natomiast, biorąc pod uwagę możliwość nadużyć i naruszenia zasady równości, nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w treści udzielonego już zamówienia, zwłaszcza odnośnie do zakresu prac i ceny. Wyjątki od tej zasady zostały precyzyjnie określone w poszczególnych dyrektywach i wydaje się, że poza tymi przypadkami możliwość modyfikacji jest wykluczona. Dyrektywy przewidują między innymi, iż w przypadku powstania konieczności dokonania pewnych nieprzewidzianych dodatkowych robót, które nie mogą być wykonywane odrębnie z przyczyn natury technicznej lub są niezbędne do prawidłowego wykonania następnego etapu zamówienia, albo w przypadku dostaw, jeżeli zmiana dostawcy zmuszałaby zamawiającego do nabywania towa-rów o innych parametrach technicznych, a to powodowałoby nie- kompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne – zamawiający może zawrzeć nową umowę z tym samym przedsiębiorcą w drodze procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia.

Generalną zasadą jest, że zamawiający nie może akceptować oferty, która nie odpowiada treści specyfikacji technicznej. W prawie wspólnotowym może być dopuszczalny taki wyjątek, gdy zamawiający stosuje standardy sprzeczne z europejskimi normami, a treść oferty wskazuje na odniesienie się do właściwych standardów wspólnotowych.

Na koniec należy zaznaczyć, iż projekt przewidujący zmiany w dyrektywach sektora publicznego podkreśla, że techniczne specyfikacje muszą zezwolić na równy dostęp do przetargu wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom, a ponadto nie mogą być przyczyną powstania nieuzasadnionych przeszkód dla otwierania się rynku zamówień na konkurencję. Propozycje zmian w przepisach dotyczących specyfikacji technicznych mają na celu uproszczenie postępowania i zapewnienie przejrzystości reguł tworzenia takich specyfikacji, ułatwiając tym samym równy dostęp do zamówień wszystkim potencjalnym oferentom.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kiedy można wprowadzić zmiany do specyfikacji?

Niektórzy autorzy4S3 proponują, by w przypadku procedur otwartych, ograniczonych i negocjacyjnych z obowiązkiem uprzedniego ogłoszenia zmiany specyfikacji były dopuszczalne w takim stopniu, w jakim nie...

Zamknij