Nieruchomości i art. 597 k.c.

W związku z opodatkowaniem VAT sprzedaż taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dokonując sprzedaży nieruchomości do spółki celowej należy pamiętać o ewentualnym istnieniu prawa pierwokupu (art. 596-602 k.c.). Zgodnie z artykułem 597 k.c. nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do prawa pierwokupu tego prawa nie wykona.

Sprzedaż nieruchomości stanowi też jedno ze źródeł przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód wynika z ceny określonej w umowie sprzedaży. Jeżeli cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Obrót nieruchomościami podlega też podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W praktyce należność uiszcza kupujący. Wynosi ona 2%. W kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, wartość nieruchomości – podstawa do wyliczenia podatku – także podlega weryfikacji przez Urząd Skarbowy.

Zdaniem niektórych autorów, negatywnych konsekwencji podatkowych nie powoduje także podział spółki przez wydzielenie części aktywów (np. nieruchomośc- bez obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej w zakresie podatków dochodowych. Dotyczy to takich towarzyszących wydzieleniu zdarzeń gospodarczych, jak:

– otrzymanie przez spółkę przejmującą przenoszonych części majątku spółki dzielonej

-otrzymanie przez spółkę przejmującą przenoszonej części majątku spółki dzielonej

– obniżanie kapitałów własnych spółki dzielonej

-wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki dzielonej nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Sprzedaż podlega zwolnieniu w pewnych okolicznościach

M S.Brzeszczyńska, Aport a ulga inwestycyjna, „Nieruchomości” z marca 200 VAT należnego o podatek naliczony, to sprzedaż podlega zwolnieniu w pewnych okolicznościach (towary używane). Budynki,...

Zamknij