Obliczanie wartości szacunkowej zamówienia

Jak już we wstępie wspomniano, duże znaczenie przy pra-widłowym określeniu zakresu przedmiotowego dyrektyw odgrywa sposób określenia wartości zamówienia. Dyrektywy posługują się pojęciem „wartości szacunkowej zamówienia”, które to pojęcie jest rozumiane jako całkowita, uwzględniająca wszystkie elementy cena, jaką zamawiający spodziewa się zapłacić za wykonanie umowy wynikającej z udzielenia zamówienia, bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej (VAT).

Sposób obliczania wartości szacunkowej zamówienia jest sprawą kluczową dla stwierdzenia, czy dane zamówienie musi być udzielone zgodnie z przepisami stosownej dyrektywy, albowiem postanowienia w nich zawarte stosuje się tylko wobec zamówień, których wartość szacunkowa przekracza określone w dyrektywach kwoty. Każda z dyrektyw w inny sposób określa wysokość progów, jednak wszystkie w sposób bardzo podobny regulują problematykę szacowania wartości zamówień.

Głównymi zasadami jest zakaz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania procedur przewidzianych w dyrektywach oraz zakaz wyboru takiej metody obliczania wartości szacunkowej, któremu można zarzucić, że został dokonany z zamiarem uniknięcia stosowania dyrektywy.

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane należy uwzględnić również szacunkową wartość dostaw świadczonych wykonawcy przez zamawiającego, a potrzebnych do wykonania robót. Natomiast w przypadku zamówień na dostawy czy usługi nie ma podobnych wymogów.

Podczas obliczania szacunkowej wartości zamówień na usługi należy uwzględnić dodatkowo: przy usługach ubezpieczeniowych – premię ubezpieczeniową, a przy usługach bankowych i innych usługach finansowych – opłaty, prowizje, odsetki oraz inne porównywalne wynagrodzenia, a przy zamówieniu na wykonanie projektu – – opłaty i inne prowizje.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Jednostka samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu terytorialnego zamierza wybudować nową szkolę, ale jest jednocześnie zadłużona vr instytucjach finansowych tak, iż przekroczone są wielkości graniczne określone w ustawie o finansach...

Zamknij