Obszarami słabych i mocnych stron projektu są:

– marketingowa strona projektu,

– techniczno-technologiczna strona projektu,

– finansowa strona projektu,

– organizacyjna strona projektu.

Umowy związane z projektem inwestycyjnym

Oprócz przygotowania stosownej dokumentacji umowy związane z różnymi fazami projektu inwestycyjnego są bardzo ważnym elementem zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego. Dobór umów i zapisów w nich zawartych związany jest z konkretną specyfiką projektu. Zapisy w umowach towarzyszących projektowi są bowiem jednym ze sposobów transferu (alokacj- lub ograniczanie ryzyka projektu. Zapisy umów dokumentują także sposób i skalę regresu do sponsorów projektu. Niektóre z umów są ściśle związane z tym zagadnieniem, jak umowy wsparcia projektu lub umowy rachunku escrow i obsługi zadłużenia. Każda z umów związanych z realizacją projektu zawiera element sankcji za niedotrzymanie zobowiązań. Wykonanie tych zobowiązań, wynikających z zawartych umów, jest często wzmocnione stosownymi zabezpieczeniami prawnymi – na przykład gwarancjami kontraktowymi w przypadku kontraktów „pod klucz” na realizację prac budowlanych lub gwarancjami zapłaty w przypadku umów najmu ze strony firm macierzystych dla najemców lub ze strony banków komercyjnych, bądź towarzystw ubezpieczeniowych. I odwrotnie. Źle sformułowane umowy powiększają z kolei w znaczący sposób ryzyko projektu. Stawiają one pod znakiem zapytania założenia i siłą rzeczy rezultaty prognoz finansowych. Założenia do prognoz finansowych okazują się wtedy niepewne i nierealne. Niekorzystnie sformułowane umowy stawiają też pod znakiem zapytania rzetelność osób zarządzających projektem.

Umowy pozwalają też na oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń opisanych w studium wykonalności projektu inwestycyjnego lub potwierdzenie tez zawartych w wynikach badania „due-diligence”. Chodzi tu o pewność zrealizowania przychodów, kosztów, nakładów, realność realizacji harmonogramu inwestycji pod względem czasu i zaplanowanych nakładów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych

Prawidłowe stosowanie postanowień regulujących poszczególne etapy postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego może być zapewnione w drodze przyjęcia odpowiednich systemów kontroli podejmowanych decyzji. Prawa poszczególnych...

Zamknij