Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej sponsorów

Inne, dodatkowe zabezpieczenia nie związane z realizowanym projektem oznaczają dodatkowy regres do sponsorów projektu. W sytuacji opisanej powyżej ciężar analizy prowadzonej przez bank dotyczy zarówno projektu, jak i jego sponsorów. Sponsorzy powinni być dostatecznie silni finansowo, aby przejąć na

siebie ryzyko związane z projektem. Ten fakt będzie miał miejsce, jeśli zostaną podpisane umowy, na mocy których sponsorzy przyjmą na siebie odpowiedzialność za powodzenie projektu, czyli wyrażą zgodę na regres. Sponsorzy powinni zatem przedłożyć ze swej strony bankowi stosowną dokumentacją (np. aktualne, zweryfikowane sprawozdania finansowe, sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata, plany strategiczne). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej sponsorów z reguły opiera się na scoringu, czyli tradycyjnej ocenie wskaźnikowej, o której to mówiliśmy wcześniej i która pokazana jest w załączniku do niniejszej pracy.

Sponsorzy projektu powinni być świadomi, że w obliczu ryzyka projektu bank, akceptując decyzję o udzieleniu kredytu, może postawić im wiele powyższych i nie da się ukryć trudnych warunków z ich punktu widzenia (zwiększony regres, podwyższenie wkładu własnego). Próba podważenia ich może być odebrana przez bank negatywnie, jako przerzucanie na niego całości ryzyka związanego z projektem.

Po trzecie, spółka celowa i sponsorzy powinni być też świadomi ograniczeń związanych z działalnością banków tych uniwersalnych i tych hipotecznych. Oprócz prawa bankowego, ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych podstawowym aktem prawnym jest już sygnalizowane wcześniej rozporządzenie Komisji Nadzoru Bankowego o rezerwach celowych (załącznik do niniejszej pracy).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Transzowanie kredytów

Po drugie, jeżeli projekt nie zawiera zbyt dużego ryzyka krytycznego, bank może wybrać twardą strategię dalszych negocjacji, ale nie odrzuci na samym początku aplikacji kredytowej....

Zamknij