Oceny efektów grupowych

W badanych przedsiębiorstwach łączne efekty działalności przekładają się naj-częściej na płace zasadnicze oraz ruchomą część wynagrodzenia w postaci premii (odpowiedziało tak 50% respondentów), natomiast w jednej firmie znajdują od-zwierciedlenie w nagrodach z zysku.

Oceny efektów grupowych i zespołowych dokonuje się w badanych podmiotach przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria: wymierne wyniki (wielkość sprze-daży, wielkość produkcji itd.) – w 75% firm stopień wykonania zadań oraz przestrze-ganie norm i standardów (po 37,5% odpowiedzi). Wyniki tej oceny stanowią podstawę kształtowania premii (43,75%), podwyżek płac (37,5%) oraz nagród (18,75%).

Większość przedsiębiorstw (93,75%) stosuje system formalnej oceny indywidualnych efektów pracy, z czego w ponad 53% dotyczy on ogółu pracowników. Najczęściej stosowanymi kryteriami oceny są wyniki pracy (w 73,3% firm), stopień realizacji celów (w 66,7%) oraz kompetencje (w 53,3%). W mniejszym stopniu bierze się pod uwagę cechy osobowościowe oraz kryteria behawioralne. W 33,3% badanych firm jest stosowany kompleksowy system oceny (sytuacja ta dotyczy przedsiębiorstw z większościowym udziałem kapitału zagranicznego). Rezultatami przeprowadzonej oceny indywidualnej są najczęściej: awans (w 73,3% przypadków), zwiększenie lub ograniczenie wysokości premii (53,3%), rzadziej – zwiększenie lub ograniczenie płacy zasadniczej, degradacja czy też pochwała lub nagana.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Stosunek do pracy w rozwoju kultury europejskiej

Dwojaki stosunek do pracy w rozwoju kultury europejskiej - od jej greckich po-czątków - podkreśla również Bogdan Suchodolski . Była ona traktowana jako ciężki trud,...

Zamknij