Odrębne unormowania rynków zamówień publicznych

Efektem takiej zmowy jest wyeliminowanie konkurencji po stronie dostawców i podział zysku między uczestników porozumienia. Dlatego też unormowania zarówno organizacji międzynarodowych, jak i regulacje krajowe zmierzają do ograniczenia takich praktyk. W przypadku zamówień publicznych jest to o tyle ważne, że często w grę wchodzą ogromne kwoty.

Odrębne unormowania rynków zamówień publicznych związane są również z potrzebą chronienia słusznych interesów oferentów. W dziedzinie zamówień, jak już wcześniej wspomniano przy charakterystyce rynków publicznych, stałą ekonomiczną przewagę na rynku ma zamawiający, który często dysponuje znacznymi środkami o charakterze publicznym. Dla zrównoważenia tej pozycji regulacje dotyczące tej sfery działania administracji publicznej wprowadzają szereg zasad zapobiegających nierzetelnemu traktowaniu uczestników przetargów. Jedną z najważniejszych reguł jest zasada uczciwej konkurencji. Stanowi ona podstawę zarówno ponadnarodowych, jak i wielu krajowych unormowań dotyczących rynków zamówień publicznych. Ma ona na celu zapobieżenie ograniczaniu swobody dostępu do rynku i przeciwdziała wykorzystywaniu pozyq’i monopolistycznej sprzyjając efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych. Konkurencja realnie sprzyja tworzeniu warunków do wyboru przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty i pobudza uczestników postępowania do wzajemnego konkurowania. Gwarantuje podmiotom działającym na rynku zamówień publicznych najszerszą z możliwych swobodę działania i dokonywania wyboru. Zauważyć również należy, że – odmiennie niż podmioty

o charakterze prywatnym – organy administracji publicznej w zasadzie nie są jednostkami uprawnionymi do powoływania się w swoich działaniach na zasadę wolności gospodarczej. Dlatego też sposób ich funkcjonowania na rynku musi podlegać odrębnym unormowaniom, niż te, które odnoszą się do przedsiębiorców.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Integracja państw europejskich

Są to, po pierwsze różnica w cenach tych samych towarów czy usług, a po drugie dostęp do odpowiednich rynków. Dlatego też unormowania o charakterze ponadnarodowym,...

Zamknij