Podmiotowość „prawno-handlowa”

Podmiotowość „prawno-handlowa” oznacza, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania i być pozywana (art. 8 k.s.h). Zatem do księgi wieczystej wpisana będzie spółka, a nie wspólnicy stroną umowy kredytu będzie zatem spółka, a nie wspólnicy. Kodeks spółek handlowych, który wyraźnie mówi o majątku spółki, stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (jako majątek odrębny od majątku wspólników).

Za zobowiązania spółki odpowiada każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką, przy czym odpowiedzialność wspólnika ma charakter subsydiamy. Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucje z majątku wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, co trzeba stosownie wykazać i udokumentować. Zwraca uwagę przy tym fakt, że udział wspólnika/wspólników spółki jawnej w innej spółce osobowej może spowodować osłabienie jego odpowiedzialności osobistej. Istotne są też zapisy umowy spółki, dotyczące zasad reprezentowania i prowadzenia spraw spółki (spółki te nie mają organów, tj. zarządu, rady nadzorczej), tak aby wykluczyć sytuacje konfliktogenne, uniemożliwiające podejmowanie decyzji przez wspólników.

Spółka jawna jest spółką prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Aby założyć spółkę jawną konieczna jest zawarcie umowy w formie pisemnej. Każdy ze wspólników ma prawo do reprezentacji spółki. Ma on prawo do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Możliwe jest prowadzenie spraw spółki przez wskazanych wspólników lub też powierzenie prowadzenia tych spraw prokurentom.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

kancelaria gorzów
Designed WP.
Wnoszenie raportu rzeczowego do spółki akcyjnej

Statut powinien mieć formę aktu notarialnego- wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału z zastrzeżeniem, że akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte...

Zamknij