Podmioty zaangażowane w realizację projektu powiązane są ze sobą umowami i deklaracjami

Wielość stron to dodatkowe ryzyko związane z koniecznością ułożenia sobie współppracy. Wśród sponsorów projektu inwestorzy finansowi, tj. towarzystwa „venture capital”, zasługują na omówienie, jako szczególny typ podmiotu zaangażowany w realizację projektu. W Niemczech do takich funduszy należą otwarte fundusze nieruchomości, w USA Real Estate Investment Trust. Te ostatnie mają charakter zamknięty. Są to spółki akcyjne notowane na giełdzie. Lokują one 75% aktywów w nieruchomości. Towarzystwa takie inwestują zarówno w nieruchomości, jak i w spółki celowe realizujące projekty deweloperskie. W Polsce po nowelizacji w 2000 roku ustawy o funduszach inwestycyjnych otworzyła się możliwość powstawania takich funduszy. Działają też w Polsce fundusze zagraniczne. Takie fundusze mogą inwestować w nieruchomości gruntowe, budynki i lokale, jak i udziały ww. nieruchomościach i w spółkach celowych.”4

’M H. Gostomski, Fundusze nieruchomości, „Bank” nr 3 z marca 200 W projekt inwestycyjny często włączeni są też jako dostawcy usług zewnętrznych firmy konsultingowe (doradztwo prawne, techniczne i ekonomiczne). Często w realizacji projektów inwestycyjnych zaangażowane są również organa państwa (administracja centralna, samorząd terytorialny), jako podmioty organizujące przetargi, udzielające koncesji lub zezwoleń, uczestniczące w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych itp. Skarb Państwa może również oczekiwać, że po pewnym okresie eksploatacji projektu przez prywatny podmiot i po spłacie zadłużenia, z powrotem nabędzie prawa własności do projektu i będzie uzyskiwał z tego tytułu określone dochody. Tak dzieje się w przypadku projektów realizowanych w formule BOT lub Public Private Finance Initiative.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Operacyjne zarządzanie projektem

W takim przypadku ciężar analizy przesuwa się w stronę „outsourcingu” lub doświadczenia i profesjonalizmu operatora (firmy zarządzającej nieruchomością). Mamy zatem dwa warianty operacyjnego zarządzania projektem....

Zamknij