Podpisanie umowy kredytowej nie kończy współpracy banku i dewelopera

Podpisanie umowy kredytowej nie kończy współpracy banku i dewelopera. Niezwykle istotny jest monitoring przez bank udzielonego kredytu. Rozpoczyna się on od sprawdzenia przez bank warunków wypłaty pierwszej transzy kredytu. W dalszych etapach monitoring dotyczy terminowości wniesienia wkładu własnego przez sponsorów projektu, ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, kompletności uzyskanych zgód i pozwoleń, terminowości realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji, przestrzegania przez kredytobiorcę budżetu inwestycji zaaprobowanego przez bank w momencie podjęcia decyzji kredytowej. Jak zaznaczono wcześniej w wielu przypadkach bank angażuje do monitorowania zewnętrzną firmę. Bywa, że taka firma monitorująca parafuje każdą fakturę związaną z realizacją harmonogramu rzeczowego. Prawo zaangażowania takiej firmy bank rezerwuje sobie w umowie kredytowej. Monitoring nie kończy się z momentem przekazania danego obiektu do użytku. W fazie eksploatacji monitoring polega na kontrolowaniu realizacji prognoz finansowych, badaniu skali i przyczyn ewentualnych odchyleń, przestrzeganiu przez kredytobiorcę klauzul finansowych i ochronnych przewidzianych w umowie kredytowej.

Monitoring prowadzony przez bank może dotyczyć też sponsorów projektu. W deklaracjach składanych w formie pisemnej i stanowiących załącznik do umowy kredytowej, bank może wymóc na sponsorach zobowiązanie do terminowego przedstawiania swych sprawozdań finansowych. Bank poddaje podczas monitoringu te sprawozdania analizie, badając jak kształtuje się sytuacja finansowa sponsorów

i czy będą oni w stanie wspierać finansowo realizowany projekt. Istotne jest też dla banku zaangażowanie sponsorów w inne projekty.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Odmienne koncepcje o kryteriach shortlisting

W literaturze proponowane są również odmienne koncepcje dotyczące kryteriów leżących u podstaw shortlisting. Ich autorzy proponują, by zamawiający sam określał kryteria ograniczenia liczby oferentów i...

Zamknij