Podporządkowanie płatności spółki celowej sponsorom

Podporządkowanie płatności spółki celowej sponsorom ma za zadanie utrwalić ich związki z projektem do końca przedsięwzięcia. Spełnia zatem podobne funkcje jak „share rétention agreement”. Podporządkowanie płatności spółki celowej sponsorom innych płatności na przykład z tytułu kredytu bankowego zapobiega także przedwczesnemu transferowi zysku z projektu. Chodzi tu o płatności z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez sponsorów oraz opłat za usługi obce sponsorów projektu świadczone na rzecz spółki celowej. Taką usługą jest np. usługa zarządzania projektem.

Rozpatrzmy kwestie podporządkowania płatności spółki celowej sponsorom z tytułu udzielonej przez nich pożyczki. Pożyczka podporządkowana (ang. subordi- nated deb- jest częścią tzw. finansowania pośredniego (ang. mezzanine finance). Finansowanie pośrednie zawiera w sobie elementy klasycznego finansowania instrumentami dłużnymi (kredyt bankowy, dłużne papiery wartościowe, pożyczki), jak również finansowania kapitałem poprzez emisje akcji. Pożyczka podporządkowana ma charakter długoterminowy, często ma stale oprocentowanie i jest udzielona bez tzw. zabezpieczeń prawnych (hipoteka, zastaw). Umowa pożyczki podporządkowanej nie zawiera możliwości przedpłacenia, czyli spłaty przed umownym końcowym terminem spłaty. Po spełnieniu pewnych warunków zastrzeżonych w umowie pożyczki podporządkowania lub w tzw. akcie podporządkowania możliwa jest spłata takiej pożyczki. Jednocześnie w sytuacji problemów projektu z płynnością, płatności z tytułu takiej pożyczki są zawieszane. Wierzyciele, którzy udzielili pożyczki podporządkowanej, spłacani są przed akcjonariuszami lub udziałowcami. Jednocześnie wierzyciele, którzy udzielili pożyczki podporządkowanej, zaspokajani są w dalszej kolejności w stosunku do wierzycieli z tytułu kredytów bankowych lub dłużnych papierów wartościowych, lub innych pożyczek.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kierować Wprowadzenie

Problematyka zamówień publicznych może być rozważana i badana w rozmaitych aspektach. Można zamówienia traktować jako jeden z elementów rynku, jako tradycyjny instrument, za pomocą którego...

Zamknij