Podział spółki

W projektach deweloperskich podział dotyczy wyodrębnienia nieruchomości do odrębnej spółki celowej. Zgodnie z art. 52Lj k.s.h. podziałowi podlegają jedynie spółki kapitałowe, przy czym można je podzielić na dwie lub więcej spółek kapitałowych.

Dla podziału spółki najistotniejszym dokumentem staje się plan podziału, będący pisemnym porozumieniem między spółką dzieloną a spółką przejmującą. Wyjątkiem od tej zasady są spółki nowo zawiązywane. Wówczas plan podziału w formie pisemnej sporządza spółka dzielona. Stosownie do art. 534 § I k.s.h. plan podziału powinien zawierać następujące elementy:

– typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale

– stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały, lub akcje spółek przejmujących bądź spółek zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat

– zasady przydziału udziałów lub akcji w spółkach przejmujących, lub spółkach nowo zawiązanych, wraz z określeniem dnia, od którego udziały będą uprawnione do udziału w zysku poszczególnych spółek przejmujących lub nowo zawiązanych

-prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom spółki dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej, a także szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób biorących udział w podziale, jeżeli takie zostały przyznane

-dokładany opis i podział składników majątku (aktywów i pasywó- oraz zezwoleń i koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym

– podział między wspólników dzielonej spółki udziałów' lub akcji spółek przej-mujących, lub spółek nowo zawiązanych, wraz z zasadami tego podziału.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Nabywca nieruchomości

Dla spółki akcyjnej odpowiednie ograniczenia zawarte są w' art. 394 k.s.h. Stanowi on, że nabycie dla spółki jakiekolwiek mienia za cenę przewyższającą 1/10 wpłaconego kapitału...

Zamknij